ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2—12-й класи Іноземні мови

07.01.2016 18:49

УВАГА!

 

Авторські права на текст програми “Іноземні мови, 2—12 кл.” належать Міністерству освіти і науки України та авторам програми. Авторське право на видрук програми (враховуючи редагування, коректуру, верстку, художнє оформлення) належить видавництву “Перун” згідно з “Угодою № 17/70-05 на випуск підручників (навчальної літератури) від 27.07.2005 р.” між Міністерством освіти і науки України та видавництвом “Перун”.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

 

 

 

 

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування.

Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання — сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники зможуть розвивати і удосконалювати відповідно до власних потреб.

Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

Основними комунікативними уміннями є:

 • уміння здійснювати усномовленнєве спілкування (у монологічній і діалогічній формах);
 • уміння розуміти зі слуху зміст автентичних текстів;
 • уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею;
 • уміння здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до поставлених завдань;
 • уміння адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння мовою іноземною;
 • уміння використовувати у разі необхідності невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів.

Розвиток комунікативних умінь неможливий без оволодіння мовними засобами реалізації усного і писемного мовлення. Проте знання лексичного і граматичного матеріалу ще не забезпечує становлення комунікативних умінь. Необхідні уміння оперування цим матеріалом, а також використання його для породження і розпізнавання інформації у певних сферах спілкування.

Комунікативні мовні компетенції формуються на основі взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного і мовного розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі оволодіння іноземною мовою і складаються з:

 • мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учнями мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні;
 • соціолінгвістичної компетенції, яка забезпечує формування умінь користуватися у процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається;
 • прагматичної компетенції, яка пов’язана зі знаннями принципів, за якими висловлювання організовуються, структуруються, використовуються для здійснення комунікативних функцій та узгоджуються згідно з інтерактивними та трансактивними схемами.

У процесі навчання іноземної мови формуються загальні компетенції, які складаються з:

 • декларативних знань, що включають знання світу, соціокультурні знання та міжкультурне усвідомлення; соціокультурна компетенція передбачає засвоєння учнями знань соціокультурних особливостей країни, мова якої вивчається, культурних цінностей та морально-етичних норм свого та інших народів, а також формування умінь їх використовувати у практичній діяльності;
 • практичних та міжкультурних умінь і навичок, таких як соціальні вміння, навички повсякденного життя тощо;
 • “компетенції існування”, яка пов’язана з індивідуальними особливостями поведінки, мотивацій, цінностей, ідеалів та типу особистості;
 • загальнонавчальних компетенцій (вміння вчитися), що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої дiяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Під час навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі.

Освітня мета передбачає формування в учнів таких особистісних якостей як:

— усвідомлення функцій іноземної мови у навчальному процесі й у суспільстві;

— усвідомлення значень мовних явищ, іншої системи понять, за допомогою якої сприймається дійсність;

— розуміння особливостей власного мислення;

— зіставлення іноземної мови з рідною;

— оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова якої вивчається (країнознавство, лінгвокраїнознавство);

— залучення учнів до діалогу культур (іншомовної та рідної);

— уміння використовувати у разі необхідності різноманітні стратегії для задоволення дидактичних потреб (працювати з книжкою, підручником, словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо).

Засобами іноземної мови відбувається виховання учнів, яке здійснюється через систему особистісних стосунків із новою культурою і процесом оволодіння нею. Цьому сприяє виховання в учнів:

— позитивного ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

— культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі;

— емоційно-ціннісного ставлення до всього, що нас оточує;

— розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.

Оволодіння іноземною мовою сприяє розвитку в учнів:

— мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей;

— готовності брати участь в іншомовному спілкуванні;

— бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою;

— уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Усі цілі навчання досягаються у комплексі, підпорядковуються головній меті та реалізуються у процесі її досягнення і сприяють таким чином різнобічному розвитку особистості учня.

Оволодіння учнями іноземною мовою сприяє розвитку в них здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, вона розглядається як засіб міжособистісної взаємодії в умовах багатонаціонального і полiкультурного світового простору.

Сучасний розвиток міжнародних зв’язків між державами слугує передумовою для активізації знань про культурні особливості країн і народів, мова яких вивчається. Цьому сприяє міжкультурний підхід до вивчення іноземної мови. Вона є суттєвим елементом культури народу — носія цієї мови і засобом передачі її іншим, допомагає учням пізнати духовне багатство іншого народу, краще розуміти власну культуру і культуру свого народу, підвищує рівень їхньої гуманітарної освіти, сприяє входженню у світову спільноту.

Зміст навчання іноземної мови у середній школі залежить від соціального замовлення суспільства і детермінується певним станом його історичного розвитку. Програмою для середньої школи визначено той мінімум, яким мають оволодіти учні на кожному етапі навчання (у початковій школі, в основній школі, у старшій школі) і у кожному класі. Етапи навчання характеризується різною тематикою для спілкування, різним обсягом навчального матеріалу, різними методами, формами і видами навчальної діяльності відповідно до рівня розвитку учнів, їхніх інтересів і досвіду. У зв’язку з цим етапи мають свої цілі і завдання.

У початковій школі (2—4 класи) важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн і народів, у пошуку друзів не тільки для спілкування, але й для розв’язання певних проблем власної життєдіяльності. На цьому етапі здійснюється формування навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям.

Для успішної реалізації освітньо-розвивального потенціалу іноземної мови у початковій школі необхідно сприяти тому, щоб процес залучення учнів до вивчення предмета не тільки розширював їхній світогляд, але й сприяв би глибшому розумінню власної культури та її ролі в духовному та моральному розвитку людства.

Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до мережі годин, визначених навчальним планом, і з урахуванням можливості збільшення їх кількості за рахунок варіативної частини. У зв’язку з цим для повноцінного забезпечення навчального процесу вчитель, окрім підручника, який використовує у своїй роботі, може залучати інші засоби, адаптуючи їх до умов навчання.

Рівень володіння іноземною мовою на кінець четвертого класу відповідає рівню А1 згідно з “Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”.

В основній школі (5—9 класи) розпочинається етап систематичної й послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмента в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Оволодіння іноземною мовою все частіше розглядається не як накопичення певної суми знань про мову, а як певний рівень сформованості навичок і вмінь використовувати мову для усного і писемного спілкування, як механізм пізнання інших народів і культур. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед них і ті, які були об’єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (міжпредметні зв’язки), і з власного життєвого досвіду. Зростає доля самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов. Учні оволодівають уміннями читати різножанрову літературу, розуміти радіо- і телепрограми доступного рівня складності.

Рівень володіння іноземною мовою на кінець дев’ятого класу відповідає рівню А2+ згідно з “Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”.

У старшій школі (10—12 класи) систематизується та узагальнюється мовний, мовленнєвий та комунікативний досвід учнів, набутий ними на попередніх етапах вивчення мови. Методи і види навчальної діяльності все більше набувають форм, наближених до реальних умов спілкування. Широко використовуються творчі, проектні, групові, інтерактивні форми роботи учнів. Зміст освіти диференціюється відповідно до профілю навчання. Розвиваються уміння професійно спрямованого використання іноземної мови відповідно до певної галузі знань. Практикується введення інших курсів, які викладаються іноземною мовою. Можливе викладання курсів, пов’язаних з орієнтацією на професію вчителя іноземної мови, з лінгвокраїнознавством, з країнознавством, з перекладом, з використанням комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов тощо.

Рівень володіння іноземною мовою на кінець дванадцятого класу відповідає рівню В1+ згідно з “Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”.

Враховуючи те, що вводиться вивчення другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах, та те, що на вивчення другої іноземної мови навчальним планом відводиться менша кількість годин, то, звичайно, рівень володіння уміннями й навичками у всіх видах мовленнєвої діяльності буде дещо відрізнятися від результатів, досягнутих у вивченні першої іноземної мови (як за якісними, так і за кількісними показниками).

Вважається недоцільним у навчанні другої іноземної мови надавати перевагу якомусь одному або двом—трьом видам мовленнєвої діяльності. Навчальний процес організується у такий спосіб, щоб сприяти формуванню в учнів умінь і навичок  усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письмо) мовлення. Процес навчання всіх видів мовленнєвої діяльності має здійснюватися паралельно і взаємопов’язано. Варто зазначити, що у 5-му класі, з огляду на вікові особливості учнів і їхній навчальний досвід, не рекомендується введення вступних (пропедевтичних) курсів. Навчання варто розпочинати відразу з формування в учнів навичок і вмінь з певної теми. У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння тематичним лексичним і граматичним матеріалом. Робота над вимовою здійснюється постійно упродовж усього курсу навчання.

Слід зазначити, що значна кількість вправ і завдань, а також видів навчальної діяльності, які широко використовувались у навчанні першої іноземної мови і співвідносилися з віковими особливостями учнів, не завжди будуть методично доцільними для навчання другої іноземної мови. Необхідно застерегти від прямого перенесення всіх видів навчальної діяльності, які використовувались у початковій школі під час навчання першої іноземної мови, на початковий етап у вивченні другої іноземної мови. Учитель має добирати такі види вправ і завдань та використовувати такі види навчальної діяльності, які б співвідносилися із зазначеними вище чинниками. Всі вправи і завдання мають бути комунікативно спрямованими, а навчальні дії учнів — чітко вмотивованими.

В основі навчання лексики й граматики лежить принцип випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків через комунікативні завдання, після чого йде аналіз та подальше використання цього матеріалу в мовній практиці. Згідно з комунiкативним підходом до навчання новий мовний матеріал (лексичний і граматичний) спочатку пред’являється у певному контексті, а вже потім активізується в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань. Вони мають бути комунікативно спрямованими і сприяти формуванню в учнів знань не тільки про значення нової мовної одиниці, але й про її формоутворення та функції (застосування) у мовленні. На основі цих знань мають формуватися відповідні мовні навички. Такий комунікативно-когнітивний підхід до сприймання мовного матеріалу сприяє усвідомленому його засвоєнню і адекватному використанню у практичній мовленнєвій діяльності.

Навчання усного і писемного спілкування відбувається у межах сфер і тем, передбачених програмою для навчання першої іноземної мови. Звичайно, рівень володіння кожним видом мовленнєвої діяльності буде дещо нижчим, ніж його аналог у вивченні першої іноземної мови. Він відповідатиме рівню А2+, визначеному і описаному в загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти.

Навчально-виховний процес здійснюється з опорою на такі основні дидактичні та методичні принципи:

1. Принцип комунікативної спрямованості навчання забезпечує таку організацію навчального процесу, який веде до належного рівня практичного оволодіння іноземною мовою в усній і писемній формах.

2. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу створюють умови для адекватного здійснення ідеї комунікативності. За змістом оволодіння мовою відбувається у межах тем, визначених програмою, а основною формою організації спілкування вважається мовленнєва ситуація.

3. Принцип урахування особливостей рідної мови, а також досвід, набутий учнями у її вивченні, дозволяють прогнозувати можливі труднощі у навчанні іноземної мови і таким чином раціоналізувати навчальний процес.

4. Принцип свідомості навчання розглядається як загальнометодичний принцип, який враховує якісну своєрідність оволодіння іноземною мовою. Він передбачає не тільки усвідомлене використання мовних одиниць відповідно до їх значення, форми і особливостей вживання у мовленні, але й до ситуацій спілкування та сфери мовленнєвих функцій кожної мовної одиниці.

5. Принцип урахування вікових особливостей учнів зумовлює відбір методичних підходів та змісту для спілкування на кожному етапі навчання іноземної мови.

6. Принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності враховує спільні психологічні механізми, спирається на використання максимуму відповідних аналізаторів для досягнення належного рівня сформованості умінь і навичок, не суперечить ідеї усного випередження, оскільки мовлення, насамперед, існує в усній формі. Тривалість усного випередження залежить від конкретних умов і етапу навчання.

Відповідно до комунікативно орієнтованого підходу до навчання іноземних мов пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування. Проте це не означає, що у навчальному процесі ігноруються мовні вправи, що сприяють засвоєнню нормативного мовлення у фонетичному, лексичному і граматичному відношеннях. Відповідно до чинних умов навчання іноземної мови такі вправи відіграють допоміжну роль і зазвичай використовуються у контексті з комунікативними завданнями і підпорядковані їм.


ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
2—12-й класи

АНГЛІЙСЬКА МОВА

2-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

     Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля

 


ЛюдинаПрирода

 

Свята  i традиції

 

 

 

 

 

Школа

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось / щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

 

Hi! Hello! Good morning / afternoon / evening! Good-bye! Bye-bye! Bye!
My name is... I am... Meet my friend. This is my (dad, friend)...
This (that) is ...
What is your name?
How old are you?
Where are you from? Where is ...?
Can I come in?
Please, come in.
I can...
Happy New Year! Merry Christmas!
Happy birthday!
I’m sorry. —  That’s OK.
Thank you. — You are welcome.

Члени сім’ї.
Вік.
Іграшки.
Числа до 20.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнє- вих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.
Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми  дієслова to be. Дієслово  have, have got.
Наказовий спосіб дієслів (команди).
Іменник: множина іменників.
Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.
Прийменник: місця,  напрямку (on, in, under, to).
Займенник: вказівні (this, that з іменниками), особові присвійні.
Числівник: кількісні (1—20).
Сполучник: but, and.
Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

 

 


НІМЕЦЬКА МОВА

2-й клас

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

     Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

 

Свята  i традиції

 

 

Школа

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось / щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

 

Hallo!

Guten Morgen/Tag/ Abend!

Gute Nacht!

Tschüs!

Auf Wiedersehen!

Ich heiße ...

Wie alt bist du?

Ich bin ... Jahre alt.

Ist/Sind das ...?

Wer/Was ist das?

Das ist mein/meine ...

Das sind meine ...

Das ist ein/eine ...

Das sind ...

Das ist kein/keine ...

Das sind keine ...

Was hast du?

Ich habe einen/eine/ein/ keinen/keine/kein ...

Hast du einen/eine/ein ...?

Gib/Geben Sie mir bitte ...

Ich laufe gern/nicht gern Schi.

Was macht er/sie?

Was machen sie? 

Ich/er/sie kann/kann nicht ...

 

Члени сім’ї.
Вік.
Іграшки.
Числа до 20.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Іменник:  Однина і множина іменників.

Артикль: Означений і неозначений.  

Дієслово: Теперішній час (Präsens) слабких і сильних дієслів.

Дієсловa-зв’язки sein i haben в однині і множині у Präsens. Наказовий спосіб (Imperativ). Модальне дієслово können у Präsens.

Прикметник: Коротка форма прикметників.

Займенник: Особові займенники  y називному і давальному  (Dat.) відмінках. Присвійні займенники mein, dein.

Числівник: 1—20.

Заперечення: nein, nicht i kein.

Усі звуки німецької мови.

Довгі й короткі голосні.

Приглушення приголосних у кінці складу і слова.

Відсутність пом’якшення приголосних.

 

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

2-й клас

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

 Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина

 


Природа

 

 

Свята  i традиції

 

 

 

 

Школа

 

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось / щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

 

Bonjour, madame! Salut ...  Comment ça va ? / ça va ... (bien).

Au revoir !

Comment t’appelles-tu ?
Je m’appelle ...

Comment s’appelle-t-il ?  Il  s’appelle...

Qui est-ce ? C’est ...

Qu’est-ce que c’est ?

Voilà ... Voici ...

Qu’est-ce que tu fais ? Je dessine ...

— Qu’est-ce que tu as ? / J’ai ...

Qu’est-ce qu’il y a ? — Quel âge as-tu ? J’ai ...  ans.

De quel couleur est ... ? Quel temps fait-il ? Il fait beau ...

Où est ... ?  Il est ...

Où vas-tu ? Je vais  à  ...

Qu’est-ce que tu voudrais ? Je voudrais ...

— Qu’est-ce qu’on sait faire ?  On sait lire ...

 

Члени сім’ї.
Вік.
Іграшки.
Числа до 20.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Особові займенники; означені та неозначені артиклі;

Злиті артиклі à la, à l’, au, aux.

Теперішній час (présent de l’indicatif) дієслів.

Заперечна форма дієслів.

Наказовий спосіб.

Якісні й відносні прикметники; рід і число прикметників.

Прийменники avec, chez, dans, sur.

Дієслівні конструкції типу:  Je voudrais + infinitif

On sait  + infinitif

Il y a ...

Il fait  (beau) ...

 

Усі звуки французької мови.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

 

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

 

 


ІСПАНСЬКА МОВА

2-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

Свята  i традиції

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось/щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

¡Hola! ¿Qué tal? Bien, mal.

¡Buenos días!

¡Buenas tardes!

¡Buenas noches!

¡Adiós!

¡Hasta luego!

Soy Elena.

Me llamo...

¿Quién es?

Es mi mamá.

¿Qué es?

Es una mesa.

¿De qué color es?

¿Dónde vives?

¿Cómo te llamas?

Es mi amigo.

Vive en...

Estudia en...

Soy bueno(-a), alegre.

¡Levántate! ¡Levantaos!

¡Siéntate! ¡Sentaos!

Vete al encerado. Ven al encerado.

Abre... Abrid...

Lee... Leed...

¡Dame, por favor...!

Vamos a jugar (leer...).

Vale (Bien).

Es grande, pequeño (-a).

¿Sabes cantar? Sí, yo sé cantar.

¿Te gusta...? Sí, me gusta... No, no me gusta...

Te felicito.

¡Feliz cumpleaños (Año Nuevo, Navidad)!

¡Perdón!

¡Perdóneme!

¡Gracias!

Члени сім’ї.
Вік.
Іграшки.
Числа до 20.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Дієслово: Стверджувальна, заперечна і питальна форми ser, hacer, haber (hay), estar, tener; Стверджувальна форма наказового способу дієслів у висловах шкільного вжитку.

Іменник: рід, число, місце в реченні.

Прикметник: рід, число, місце в реченні.

Числівник: кількісні числівники до 20.

Займенники: особові, питальні.

Прийменники: місця, напрямку (a, en, de, sobre, con).

Артикль: означений, неозначений, стягнені форми артиклів al, del.

Сполучник: y (e).

 

Вимова усіх звуків (голосних та приголосних) іспанської мови. Відсутність пом’якшення твердих приголосних перед е, і. Інтонація розповідних (стверджувальних та заперечних) речень.

 

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

На кінець 2-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розрізняють загальновживані слова, які проговорюються дуже повільно, з високою якістю артикуляції та підтверджуються невербальними засобами;
— реагують невербально на запитання, які вимагають простих  відповідей;
— демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами;
— розрізняють мовлення головних дійових осіб простих коротких оповідань, які  промовляються ретельно, повільно, за допомогою наочності та інших засобів;
— розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;
— розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відеозапису.

— представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;
— дають елементарні інструкції;
— повідомляють про місцезнаходження предмета;
— описують предмет шкільного вжитку, іграшку, тварину, погоду (називають їх, говорять, які вони (великі, маленькі тощо);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами.
Обсяг висловлювання — не менше 4 речень.

— ставлять загальні та нескладні спеціальні питання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування;
— реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;
— обмінюються репліками на рівні мікродіалогу.
Висловлення кожного — не менше 4 реплік.

— знають букви алфавіту;
— читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоє- ний в усному мовлені.
Обсяг — не менше 150 друкованих знаків.

— за зразком відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, речень;
— самостійно описують предмети шкільного вжитку, іграшку, тварину, описують себе, своїх друзів, батьків.

Обсяг — не менше 4 речень

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

3-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина 

 

 

Природа

 

Свята і традиції

 

 

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію;
— висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо;
— висловлювати прохання та реагувати на нього.

His / Her name is ...
They are...
Are you Ukrainian? Is he from...?
They are kind.
My room is big and light.

How are you? I am fine. Have you got а...?
I like... I don’t like... He likes it because...  He doesn’t like...
Can you come to my party? Yes, sure.
Let’s go to...  With pleasure.                        Sorry, I can’t.   He usually plays ... every day.
When does the lesson start?
Can I take it? Can you help me? Сan I have...? Thanks.
Whose bag is that?
It’s Amy’s.
It’s five o’clock / half past two.
It’s quarter to...
It’s winter now.
In the morning... In the afteroon... In the evening...

 

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 100.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.
Дієслово: Present Simple
There is, there are.
Модальні дієслова: can, may, must.
Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок.
Прикметник: якісні, відносні.
Прийменник: місця, напрямку, часу (before, after, up, down, over, across).
Займенники: кількісні much/many, неозначений some (зі злічуваними і незлічуваними іменниками, вказівні (these, those), особові (об’єктний відмінок), присвійні.
Числівник: 1—100.

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.
Наголос у словах і реченнях.
Звуко-буквені відповідники.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.


НІМЕЦЬКА МОВА

3-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

 

 

 

Свята і традиції

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію;
— висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо;
— висловлювати прохання та реагувати на нього.

Ich bin krank/gesund.

Kann ich dir (Ihnen) helfen?

Kannst du mir helfen?

Ich fahre mit ...

Ich habe ...

Die Lehrerin liest eine Geschichte.

Das Auto fährt schnell.

Sie spielt und der Vater liest ein Buch.

Kannst du morgen kommen?

Das möchte ich nicht.

Nein, ich kann heute nicht.

 

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 100.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Іменник: Утворення складних іменників. Іменники в Akk.

Артикль: Вживання означеного артикля перед іменниками у сполученні з порядковим числівником.

Вживання іменника без артикля, якщо іменник означає рід занять, професію або національність.

Дієслово: haben; Futurum I.

Прикметник: Ступені порівняння.

Займенник: Особові займенники в Dat. Присвійні займенники sein, ihr, unser,  euer, ihr. Вказівний займенник dieser.

Числівник: 21— 100.  Порядкові числівники до 31.

Прийменник: in з іменником у Dat. i Akk. Прийменник mit з іменниками і займенниками в Dat.

 

 

Удосконалення навичок і вмінь, набутих на першому році навчання, а саме:

— усі звуки німецької мови;

— довгі й короткі голосні;

— приглушення приголосних у кінці складу і слова;

— відсутність пом’якшення приголосних;

— наголос у складних словах;

— фразовий наголос;

— відсутність наголосу y службових словах.

Поділ речень на смислові групи.

 

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних з повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

3-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

Свята і традиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію;
— висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо;
— висловлювати прохання та реагувати на нього.

Quelle saison est-ce ?  C’est l’automne. Quel temps fait-il en automne ... ?  Il fait frais Quel est ton emploi du temps ? Aujourd’hui, j’ai ...

Comment est ta classe ? Ma classe est claire ... C’est une maison de ...  C’est une maison à deux  etages. Notre appartement est grand ...

Comment est ta famille ? Ma famille est nombreuse. C’est la fête de Noël.

Ça coûte combien ? Qu’est-ce que tu prends au dejeu-
ner ? J’ai faim (soif).

Qu’est-ce qu’on met ... ?

 

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 100.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Теперішній час;

заперечна форма дієслів;

наказовий спосіб (impératif);

множина іменників;

якісні, відносні, займенникові, присвійні прикметники;

узгодженя прикметників;

особові самостійні займенники;

вказівні займенники;

часткові артиклі;

дієслівні конструкції типу: verbe + infinitif;

verbe + nom;
спеціальні запитання типу:

Pourquoi;

Comment.

 

Усі звуки французької мови.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

 

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 


ІСПАНСЬКА МОВА

3-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

Свята і традиції

 

 

 

 

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час/проміжки часу;
— просити повторити інформацію;
— висловлювати схвальну / несхвальну оцінку предметам, діям, ситуаціям тощо;
— висловлювати прохання та реагувати на нього.

 

Esta chica se llama...

¿Quién es? Es María.

¿Qué es? Es Ucraniano (-a).

¿De dónde es?

Es de Ucrania/ España.

¿Dónde vive?

¿Cuántos años tiene?

Es rubia.

Mi clase es cómoda.

Me (te) gusta.

Prefiero...

Te invito...

Con motivo de...

¿Qué te parece...?

¿Qué es el Zoo?

¿Te apetece?

Vale. Magnífico. Super. ¡Qué bien!

Soy alumno (-a).

Me llevanto...

Desayuno...

Voy al colegio.

Estudio.

Regreso a casa.

Hago los deberes de casa.

Me acuesto.

Dime, por favor...

Dame, por favor...

Aquí lo (la) tienes...

Gracias. De nada.

¿Qué hora es?

 

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 100.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Дієслово: часові форми Presente de Indicativo  Зворотні дієслова.

Дієслова індивідуального дієвідмінювання. 

Іменник: рід, число.

Прикметник: рід, число.

Прийменник: часу, напрямку, місця.

Прислівник: часу, місця.

Займенник: особові, присвійні, вказівні.

Артикль: (не)означений.

Числівники: кількісні числівники (від 1до 100, порядкові (1°—10°).

Сполучники: y(e), pero.

Питальні слова: ¿A dónde?, їQuiйn?, їCuбndo?, їPor quй?, їQuй?, їA quiйn?, їCuánto(s)?, ¿Dónde?, ¿Con quién?, ¿Cómo?, ¿De dónde?

 

Дифтонги і трифтонги.

Ритміка та мелодика речень різного типу. Злитна вимова допоміжних слів з повнозначними. Наголос у словах і реченнях.

 

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 3-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
— розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;
— розуміють інструкції,   сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
— розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами  та чіткою інтонацією;
— розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

— описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
— повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
— спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
— вказують час дії (день, місяць, пору року);
— коментують свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання —  не менше 6 речень.

— ставлять загальні та спеціальні запитання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
— підтримують елементарне спілкування у межах мікродіалогів етикетного характеру;
— висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/незгодою;
— висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/несхваленням;
— реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
— звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
— використовують стягнені форми, жести і міміку.
Висловлення кожного співрозмовника — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— знають алфавіт та основні  звукобуквені зв’язки;
— читають уголос та про себе з повним розумінням короткі прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 200 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, короткі речення;
— пишуть адресу;
— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують помешкання, погоду, свято, сім’ю, людину;
— пишуть на слух до 6 речень.

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

4-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особис-тісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

 

Подорож

Свята і традиції

 

 

 

Шкільне життя

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

What date is it today? Tuesday, the first of September.
What is the weather like today? It’s sunny.
When is your mum’s birthday? It’s on...
When did you go there? On Sunday.
My mother is a doctor.
The boy is playing with a ball.
It is / was interesting.
He is taller than...
She is the youngest in the family.
You are lucky!
Did you like it? Yes, I did. / No, I didn’t.
You / they are going to ...
Are they / you going to... ?
There is some water.
There are some eggs.
Is there any meat?
Are there any apples?
Yes, there is/are.
No, there isn’t/aren’t.

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Улюблені дитячі герої.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.
Дієслово: Стверджувальна, питальна та заперечна форми дієслова у Present Simple, Past Simple, Present Progressive.
Структура to be going to.
Іменник: однина, множина, злічувані, незлічувані.
Прикметник: ступені порівняння.
Займенники: some, any, no (зі зліч. і незліч. ім.), особові, присвійні, вказівні.
Артикль: означений, неозначений.
Числівник: 1—100, порядкові числівники.
Питальні слова (в складі структур): What? Where? When? How? How much? How many?
Сполучник: then, or.
Безособові речення: It’s sunny.

 

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.
Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях:
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.


НІМЕЦЬКА МОВА

4-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

 

Подорож

Свята і традиції

 

 

 

 

 

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

 

 

 

 

 

Ich wohne in ...

Was gibt es hier?/Gibt es hier ...? — Hier gibt es .../Ja,/Nein, hier gibt es (keinen/keine/ kein ...).

Wie komme ich zu ...?

Wohin gehst du? — Ich gehe in/auf/zu ...

Unser Haus ist aus ...

Wir wohnen in der Stadt/auf dem Dorf.

Wir haben ... Zimmer. Das sind ...

Im .../In der .../in meinem Zimmer gibt es/steht/hängt/liegt ...

Was machst du/macht ihr am liebsten?

Das macht mir (keinen) Spaß.

Was liest/siehst du lieber/am liebsten fern?

Was kannst du/kann man für die Natur tun/machen?

Was feierst du im Winter? — Karneval.

Wie kommst du zum Karneval? — Ich komme als ... zum Karneval.

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Улюблені дитячі герої.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Дієслово: Дієслова в 2-й особі однини і множини.

Прикметник: Ступені порівняння прикметників на рівні  лексичних одиниць (gern, lieber, am liebsten).

Займенник: Особові займенники в Akk. Присвійні займенники sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr.

Безособовий займенник man (man kann).

Речення:   Питальні речення з модальним дієсловом können.

Питальне речення з woher? Безособовий зворот es gibt.

Прийменник: ohne.

 

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих на першому і другому роках навчання.

 

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки; — вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях:
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

                                                          


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

4-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

світня

Місце

проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

 

Подорож

Свята і традиції

 

 

 

 

Шкільне життя

 

 

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

 

 

Où as-tu passe tes  vacances ? C’était très bien. Tu es en quelle classe ? Je suis en quatrieme. J’adore les maths. Je déteste. Je voudrais. Qu’est-ce que tu adores... ?

C’est comment chez toi ? Combien de pièces a votre appartement ? Comment est ta chambre? Elle est petite, mais claire.

Pour toi une journée idéale, c’est quoi ? Quelle heure est-il ? Il est...  À quelle heure ? Comment est ta ville? Pour aller à l’école, je prends le bus.  Qu’est-ce que tu aimes faire ? J’adore la lecture et toi ?

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Улюблені дитячі герої.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Особові займенники; означені та неозначені артиклі;

злиті артиклі à la, à l’, au, aux;

теперішній час, минулий час дієслів  (passé composé);

заперечна форма дієслів;

наказовий спосіб, рід і число прикметників;

ступені порівняння прикметників;

місце прикметників;

прийменники avec, chez, dans, sur ;

дієслівні конструкції типу: Je voudrais + infinitif

On sait + infinitif

Il y a ...

Il fait  (beau) ...

 

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи. Інтонація різного типу речень.

Логічний наголос. Транскрипція.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях:
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 


 

ІСПАНСЬКА МОВА

4-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

Освітня

Місце

проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

 

Подорож

Свята і традиції

 

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

 

 

 

 

¿Cuál es tu dirección?

¿Por qué (no) te gusta...?

(No) Me gusta porque...

¿A qué eres aficionado?

En el centro de...

A la derecha...

A la izquierda...

¡Qué interesante!

¡Qué pena!

Mi fiesta preferida es...

Prefiero (más).

¿Cuáles son tus asignaturas preferidas?

Me encanta ...

Hay que...

 

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Улюблені дитячі герої.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Граматичні структури засвоюються імпліцитно (шляхом сприймання  мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях).
Мовна компетенція (граматична правильність мовлення) формується за рахунок багаторазового вживання  мовленнєвих структур.

Дієслово: часові форми дієслів Futuro Simple.

Зворотні дієслова. Дієслова індивідуального дієвідмінювання.

Іменник: рід, число іменників.

Прикметник: рід, число прикметників, узгодження іменника з прикметником.

Прийменник: місця, напрямку, часу.

Прислівник: місця, напрямку, часу.

Займенник: особові, присвійні, вказівні.

Артикль: означений, неозначений.

Числівник: кількісні 1— 100, 300, 400, 500.

Порядкові (1°—10°).

Апокопа — о.

Сполучники: y / е — перед словами з i або hi.

 

 

. Злитність голосних.

Інтонація кличних, наказових речень.

 

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях:
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 4-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;
— розуміють інструкції, прості вказівки;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно.

— роблять короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— коментують зображене на малюнку або фото;
— описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
— висловлюють певні емоції;
— спонукають до дії (закликати, запропонувати, наказати);
— використовують позамовні засоби (жести, міміку).
Обсяг висловлювання – не менше 8 речень.

— розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування в межах мовного матеріалу, набутого протягом початкової школи;
— ініціюють і закінчують діалог;
— ведуть короткі діалоги етикетного характеру;
— підтримують  спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
— беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
— використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
— емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Висловлення кожного —  не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— розуміють основний зміст різнопланових текстів;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 300 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, речення;
— оформляють лист,  листівку-вiтання;
— описують свій клас, кімнату, ігри, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— пишуть на слух до 8 речень.


АНГЛІЙСЬКА МОВА

5-й клас

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

 

Подорож (загальні відомості про Великобританію, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

 

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок англійської мови)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

What does he/she look like? He / She has blue eyes and dark hair.
What’s she/ he like? She / he is kind and friendly.
I like oranges. I love playing tennis. Oh, it’s my favourite colour. It’s yellow.
Is he your friend? Yes, he is. He’s my best friend.
I have done it.
I have been to London.
It’s interesting.
Because I like it.
Would you like some tea? Yes, please. No, thank you.
Are you in my class, Ben? Yes, I am. You are very lucky.
Oh, fantastic!
Bravo, Ann!
Well done, Nick.

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види діяльності на уроці.

 

Часові форми: Pre-sent/Past/ Future Simple; Present; Perfect.
Модальні дієслова: can, could, may, must, have to.
Іменник: однина, множина (винятки); присвійний відмінок.
Прикметник: ступені порівняння (двоскладові та багатоскладові прикметники).
Прийменник: місця, напрямку, часу.
Прислівник: частотні (seldom, sometimes, often), часу.
Займенник: особові, присвійні, зворотні.
Артикль: означений, неозначений.

Особливості інтонації речень з однорідними членами.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.


НІМЕЦЬКА МОВА

5-й клас

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

 

Подорож (загальні відомості про Нiмеччину, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

 

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок німецької мови)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Mein Cousin ist ordentlich/älter (als ich).

Wie spät ist es?/Wie viel Uhr ist es denn? — Fünf vor drei.

Sein ...  ist schöner/ größer als ...

Darf/Soll/Muss ich ...?

Ich will ...

Schreib/Schreibt/
Schreiben Sie bitte!

Wen fragst du? — Ich frage ihn.

Er sagt/hat gesagt, dass ...

Ist es gut/...?

Gefält dir ...?

Das Kleid/... gefällt mir (nicht).

Das Kleid ist sehr hübsch.

Isst du gern Fisch? — Ja, ich mag Fisch.

Was hast du am/im/um ... gemacht?  Ich bin/habe ...

Ich möchte gern nach ... fahren.

Wo liegt ...? — Im Norden.

Oh, wie schön!/...

Viel Spaß!

Schöne Ferien!

 

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види дiяльності на уроці.

 

Іменник: Іменники в Dat.

Дієслово: Imperativ. Модальні дієслова mögen, wollen, müssen, sollen, dürfen y Präsens.

Минулий розмовний час — Perfekt. 

Прикметник: Ступені порівняння.

Займенник:  Особові займенники в Dat. i Akk. Ввічлива форма Sie.

Присвійні займенники в усіх відмінках, крім Gen. Безособовий займенник es. Питальні займенники.

Прийменник: Прийменники з іменниками в Akk. або Dat.

 

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

5-й клас

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

    Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

 

Подорож (загальні відомості про Францію, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

 

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок французької мови)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Je vous présente ...  C’est mon ami ...  Ravi de faire ta connaissance.  Il est professeur de français ...  Ma mère travaille comme. Mon père est ouvrier...

Combien de leçons nous avons aujourd’hui ? La récréation a lieu de 8 heures 45 à 9 heures. Ma journée de travail debute à. Ma matière préféerée c’est ...
Puis-je parler à ... ?
Vous désirez ? L’Ukraine a la superficie  ... , sa population est...
Le coq est un emblème national. Les symboles nationaux de la France sont...

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види дiяльності на уроці.

 

Особові займенники;

часткові артиклі;

злиті артиклі;

теперішній час;

минулі часи дієслів  (passé composé, passe recent);

майбутній час дієслів (futur proche);

заперечна форма дієслів;

наказовий спосіб; рід і число прикметників;

прикметник quel.

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/ закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи.

Інтонація різного типу речень. Логічний наголос.

Транскрипція.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 


ІСПАНСЬКА МОВА

5-й клас

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

    Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

 

Подорож (загальні відомості про Іспанію, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

 

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок іспанської мови)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Somos tres.

Yo soy la menor, mayor.

Mi madre es bastante joven.

Mi padre es una persona muy simpática y alegre.

Trabaja en una empresa.

Trabaja con ordenadores.

Nos llevamos bien...

Me encanta trabajar con mi ordenador.

Prefiero descansar en ...

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta viajar en avión porque es muy cómodo y rápido...

¿Te cae la lectura?

Este verano he descansado en la costa del mar Negro.

Fenomenal

Está lloviendo

¿Cómo puedo llegar a la estación de ferrocarril?

Mañana pienso ir al cine después de las clases.

El domingo vamos a patinar.

Quiero hacer una fiesta para mis amigos.

 

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види дiяльності на уроці.

 

Дієслово: Правильні, неправильні форми дієслів у Presente de Indicativo, Preterito Perfecto, Futuro Simple, Preterito Indefinido.

Дієслівні конструкції:

empezar a + інф.

terminar de + інф.

Іменник: рід, число.

Прикметник: рід, число.

Прийменник: місця, напрямку, часу.

Прислівник: способу дії.

Займенник: зворотні, кількісні.

Артикль: означений, неозначений.

Числівник: кількісні числівники до 1000.

Сполучник: о (u — перед словами на о, ho).

 

 

Інтонація речень з однорідними членами. Емфатичний наголос.

 

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 5-го класу учні:

 

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;
— розуміють основний зміст короткого повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

— зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
— будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
— передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;
— роблять послідовний виклад минулих подій;
— повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);
— розповідають про певні події в особистому житті — своєму, своєї сім’ї, друзів.
Обсяг висловлювання — не менше 10 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— відповідають на запитання щодо особистого життя (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);
— роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
— реагують на  пропозиції, твердження тощо;
— обмінюються інформацією;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матерiалом, набутим у попередні роки.
Висловлення кожного — не менше 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— знаходять  основну інформацію у  текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють  зміст  листів, листівок  особистого характеру.
Обсяг — не менше 400 друкованих знаків.

— пишуть особистого листа  з опорою на зразок;
— пишуть короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;
— пишуть на слух до 10 речень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

6-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні   компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиції харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)


Подорож (підготовка до подорожі) 
Великобританія (Лондон)
Україна (Київ)

 

Шкільне життя (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

— Your long blond hair is very pretty.
— What’s your favourite  colour? — Red.
— Is he clever?
Is he nice?
— Yes, he is.
— Can he ride a bicycle? — Excuse me, what time is it?
It’s eight o’clock.
— What’s your favourite lesson?
— Well, I don’t like history and  Anton doesn’t like mathematics.
— What’s your favourite food?
— I love chocolate!
— What does he do? — He works at...
— Have you ever been to...? — Yes, I have. No, I haven’t.
Do you have to wear school uniform?

Зовнішність людини.
Назви рис характеру.
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми діє- слова y Past Perfect та Past Continuous.

Модальні дієслова: can, could, may, must, have to, should.
Прислівник: частотні, ступеня (enough, too), часу (already, jast, yet, etc.)
Сполучник: so, as...as, so...as.
Займенники: yet, never з дієсловом у Present Perfect.
Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля.

Інтонація речень з порівняннями. Випадки наголошення прийменників, сполучників у реченнях.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.
 

 

 

 

 

 


НІМЕЦЬКА МОВА

6-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиції харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
Подорож (підготовка до подорожі) 
Німеччина (Берлін)
Україна (Київ)

Шкільне життя (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

 

 

Wie sieht dein Freund aus?

Mein Freund sieht gut/... aus.

Haben Sie eine Nummer größer? — Tut mir Leid.

Was ist dein Lieblingsessen? — Mein Lieblingsessen ist ...

Was isst du zum Frühstück/ ...? — Zum Frühstück/... esse ich ...

Am liebsten esse ich .../ ... schmeckt mir sehr gut./ ...schmeckt mir nicht.

Fahren wir doch nach .../Ich möchte aber lieber nach .../Ich will lieber ...

Was brauchen wir noch? — Es fehlt noch .../Ich kann nicht ohne ... fahren./Ich glaube, dass ...

Bitte eine Fahrkarte nach ...! — Einfach oder hin und zuruck?

Wo warst du ...?— Ich war ...

Wessen Buch ist das? —  Das ist Ninas Buch. /Das ist das Buch des Lehrers.

Ich bin gegen mehr Hausaufgaben.

Gute Reise!

 

Зовнішність людини.
Назви рис характеру
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Іменник: Іменник в Gen. Gen. власних назв.

Вживання іменників без артикля.

Дієслово: Дієслова з невідокремлюваними префіксами. Минулий розповідний час (Präteritum).

Прикметник: Відмінювання прикметників.

Займенник: Вказівний займенник dieser. Неозначені займенники jeder, alle, einige, viele.

Питальні займенники welcher, was für ein.

Прийменник: Прийменники з Akk.: durch, für, ohne, gegen, um.

Питальні речення з питальним словом  wessen.

 

Удоско-налення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.
 

 

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

6-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиції харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
Подорож (підготовка до подорожі) 
Франція (Париж)
Україна (Київ)

Шкільне життя (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

 

 

Mon  meilleur ami s’appelle ...  Je peux lui confier tous mes secrets ...   Il est le premier en classe. Tu es fort en français ? — C’est un bon professeur de français.  Parce qu’il est ...

Je pense que...  Pourquoi on apprend le français ?  On apprend le français pour.

Qu’est-ce qu’on fait pendant le cours de français?  Quels sports aiment les adolescents?

Ils s’intéressent tous au football. C’est de la folie. Il est très utile pour la santé faire du sport Pour acheter...

Pour le repas je prends ...

Зовнішність людини.
Назви рис характеру
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Особові займенники.

Часткові артиклі.

Теперішній час дієслів.

Майбутні часи (futur proche, futur simple);

Заперечна форма дієслів.
Наказовий спосіб,  узгодження прикметників.

Ступені порівняння прикметників.

Прикметник quel.

Неозначені прикметники.

Займенники y та en.

Сполучники parce que, mais, ou, que.

Якісні, обставинні, питальні прислівники.

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи.

Інтонація різного типу речень. Логічний наголос.

Транскрипція.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.
 

 

 


ІСПАНСЬКА МОВА

6-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні   компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиції харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
Подорож (підготовка до подорожі) 
Іспанія (Мадрид)
Україна (Київ)

Шкільне життя          (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

 

 

Es atento, responsable, activo, sincero, sensible, egoista, de mal carácter, avaro, aburrido.

¡Excelente!

¿Quieres jugar al tenis?

De acuerdo.

Gracias, no puedo.

Estoy ocupado.

Me gusta más ver la tele que ir al cine.

¿Sabes cocinar?

¿Quieres preparar patatas fritas?

¿Tienes ganas de visitar el parque de atracciones?

Es lástima, pero no puedo porque ...

No se puede comer mucho por la noche.

A mí me parece que ...

Pienso ir a descansar a los Cárpatos.

¿Qué planes tienes para las vacaciones que vienen?

Me encanta...

 

Зовнішність людини.
Назви рис характеру
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Дієслово:

Futuro Simple,

Pretérito Indefinido,

Participio Pasado.

Дієслівні кострукції:

estar + Participio Pasado

estar + Gerundio

tener, poner, saber в Futuro Simple.

Imperativo Afirmativo.

Imperativo Negativo окремих дієслів (лексичний рівень).

Іменник: cуфікси -ito, -ita.

Прикметник: рід, число.

Прийменник: місця, часу, напрямку.

Займенник: питальні та окличні займенники.

Числівник: кількісні числівники після 1000.

 

Інтонація повного перерахування. Деякі випадки асиміляції звуків в іспанській мові.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.
 

 

 

 

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 6-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;
— розуміють основний зміст короткого  повідомлення.

— логічно будують  висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
— описують події, явища, об’єкти, людей, тварин;
— висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо;
— дають свою оцінку явищам, подіям тощо;
— характеризують персонаж казки, мультфільму, оповідання тощо;
— роблять коротку тематичну презентацію;
— роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.
Обсяг висловлювання — не менше 12 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років.

Висловлення кожного — не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають  (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на  знайомому мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють  зміст  листів, листівок  особистого характеру.
Обсяг — не менше 500 друкованих знаків.

— підтримують  писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
— пишуть  на слух до 12 речень;
— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 12 речень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

7-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)
Харчування  (приготування їжі, сервiровка столу)

Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми захворювань)
Кіно і театр
Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції)
Великобританія (знайомство з визначними місцями Лондона)
Україна (ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва)

Шкільне життя (позакласні заходи)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

 

I live in a small/big town/village of...
A great shot, Nick.
Well done! You are playing very well today.
I’ve  got a cat called Spark. He’s red and slow. I love him.
Do we have to meet early? I hate getting up early on Saturday.
Are you going to come tomorrow?
Of course, I am.
How is your lunch?
Delicious!
What is the name of the place?
Spell it, please.
She is as...as...
Can you...? Could you...? Are you allowed to go to bed when you like? — They let me do what I want.
The film is produced by British team.
The book was wаitten in 1947. It’s made of plastic.
This letter will be sent tomorrow.
This joke made me laugh.

Види домашніх обов’язків.
Родинні свята.
Кухонні прилади.
Посуд.
Види обробки продуктів харчування.
Медичні заклади.
Медичні працівники.
Симптоми захворювань.
Лікарські засоби.
Спортсмени.
Види спортивних змагань.
Спортивні клуби, секції.
Визначні місця.
Види позакласних заходів.

 

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми у  Present Perfect, Continuous. Пасивний стан дієслова (Present Simple, Past Simple).

Модальні дієслова, модальні вирази: to be allowed to, to let / make smb do.
Іменник: злічувані та незлічувані.
So do I 
Neither... nor...              Either... or...

Інтонація реплік погодження. Інтонація складного речення.
Інтонація реплік поради та висловлення почуттів.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
—  використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.


НІМЕЦЬКА МОВА

7-й клас

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)
Харчування  (приготування їжі, сервiровка столу)

Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми захворювань)
Кіно і театр
Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції)
Німеччина (знайомство з визначними місцями Берліна)
Україна (ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва)

Шкільне життя (позакласні заходи)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

 

Du bist unerträglich.

Lass mich in Ruhe! Typisch, dass du nicht hilfst!

Ich kaufe nichts, weil ich kein Geld habe. Wie funktioniert das? Ich schneide den Braten. Mit einem Messer kann man gut schneiden.

Ich möchte einen Teller Spaghetti, bitte. Du musst viel Obst essen, das ist gesund.

Weinst du? Was ist passiert? Tut etwas weh?

Was hast du denn? — Ich habe Fieber. Ich habe mich erkältet. Wir  treffen uns um acht am Kino.

Ich bin fit, weil ich viel Sport mache. Wo fahrt ihr denn hin? Wieder nach Berlin?

Schau mal hier auf die Karte: Das ist Berlin/ Kyjiw.

Willkommen in Berlin/Kyjiw!

Berlin/Kyjiw liegt ...

Die wichtigsten Sehenswürdigkei-ten sind...

 

Види домашніх обов’язків.
Родинні свята.
Кухонні прилади.
Посуд.
Види обробки продуктів харчування.
Медичні заклади.
Медичні працівники.
Симптоми захворювань.
Лікарські засоби.
Спортсмени.
Види спортивних змагань.
Спортивні клуби, секції.
Визначні місця.
Види позакласних заходів.

 

Іменник:  Віддієслівні іменники.

Дієслово: Допоміжне дієслово werden. Майбутній час (Futur I). Неозначена форма (Infinitiv Aktiv) з zu і без нього.

Прикметник.

Займенник: Неозначені займенники nichts, etwas, jemand, einer, keiner, was.

Прийменник: Прийменники з Dat.: aus, bei, nach, seit, von, mit, zu, ab.

Числівник.

Речення: Підрядні речення причини.

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
—  використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

7-й клас

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)
Харчування  (приготування їжі, сервiровка столу)

Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми захворювань)
Кіно і театр
Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції)
Франція (знайомство з визначними місцями Парижа)
Україна (ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва)

Шкільне життя (позакласні заходи)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

 

Etre absolument pour ou contre; pour ma part;

En ce qui me concerne; pas possible; c’est pas vrai; je suis impressionné.

Pour préparer un repas il faut.

Parfois je mets la table. Tout d’abord je mets...

Après les cours je dois...

On garde les traditions de nos parents.

Je crois que... Je suis d’accord.

Je ne suis pas d’accord. A mon avis, je suis sûr, je suis surpris, je m’étonne, je pratique le sport, je fais du sport. Le monde de francophonie c’est...

Etre francophone c’est... Le climat est varié. Au sud il est. Il faut lutter contre la pollution. Après les classes je fréquente les cercles de... Aller en avion...

Види домашніх обов’язків.
Родинні свята.
Кухонні прилади.
Посуд.
Види обробки продуктів харчування.
Медичні заклади.
Медичні працівники.
Симптоми захворювань.
Лікарські засоби.
Спортсмени.
Види спортивних змагань.
Спортивні клуби, секції.
Визначні місця.
Види позакласних заходів.

 

Неозначений прикметник tout ;

Минулі часи Passe compose, Imparfait. Заперечення  з Jamais plus...

Дієслова групи prendre.

Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Займенники en, y.

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень. Поглиблення знань про особливості французької вимови. Поділ речень на ритмічні групи. Транскрипція.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
—  використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 


ІСПАНСЬКА МОВА

7-й клас

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні   компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції)
Харчування  (приготування їжі, сервiровка столу)

Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми захворювань)
Кіно і театр
Спорт (спортсмени, спортивні змагання, клуби, секції)
Іспанія (знайомство з визначними місцями Мадрида)
Україна (ознайомлення з основними пам’ятками культури Києва)

Шкільне життя (позакласні заходи)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

 

— En mi opinión...

— Me parece...

— Vale la pena practicar algún deporte.

— No estoy de acuerdo.

— No tienes razón...

¿Qué te gusta más el cine o el  teatro?

Me da igual.

Superdivertido. Aconsejo...  Oye, ¡qué buena idea! Vale.  Me encantaría, pero (es que)...  No puedo, es que...  No es así. Ha salido bien, mal. Es justo, no es justo. Estás equivocando.  Es imposible, nada de eso.

 

Види домашніх обов’язків.
Родинні свята.
Кухонні прилади.
Посуд.
Види обробки продуктів харчування.
Медичні заклади.
Медичні працівники.
Симптоми захворювань.
Лікарські засоби.
Спортсмени.
Види спортивних змагань.
Спортивні клуби, секції.
Визначні місця.
Види позакласних заходів.

 

Дієслово: Узгодження дієслівних часів (Modo Indicativo), Imperativo afirmativo, Imperativo negativo, Voz pasiva.

Дієслівні конструкції:

Volver a + infinitivo,
Tener que + infinitivo,
Dejar de + infinitivo,
Terminar de + infinitivo,
Acabar de + infinitivo,
Deber + infinitivo,
Dejar + infinitivo,
Ponerse a + infinitivo.

Іменник: ряд складних за формою іменників.

Прикметник: ступені порівняння прикметників.

Прийменник.

Прислівник: ступені порівняння прислівників.

Займенник: присвійні займенники (слабка та сильна форми).

 

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок. Інтонація речень з альтернативними запитаннями.

 

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
—  використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 7-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст короткого  повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

— логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;
— передають  зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;
— дають оцінку прочитаному або почутому;
— роблять підготовлене повiдомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.
Обсяг висловлювання — не менше 14 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку.
Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням  у межах програмної тематики.
Висловлення кожного — не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).
Обсяг — не менше 600 друкованих знаків.

— письмово передають інформацію адекватно цiлям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;
— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 14 речень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Великобританія (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо).

Are you OK, Mark?
You look worried.
My favourite TV programme is...
How often do you watch it?
What a beautiful view! I’m having a great time.
Look! I can see her.
Rob likes school. However, he doesn’t like mathema- tics.
Are you nervous?
Yes, a bit.
Can you name three  sports?
Oh, er... it’s easy — basketball, badminton and baseball. How long have you lived there?
I’m not sure you are right.

I am fond of skating. What is your hobby?
What would you like to do tonight? — I have no idea / I have a bad idea.
I expect him to meet you soon.
That’s brilliant!
He had done it by 6 yesterday.
The letter has been written by Helen. Please, forgive me. Never mind.

Повсякденні дії.
Види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття.
Види ландшафтів. Типи шкіл.
Навчальний персонал.
Система оцінювання.
Правила поведінки.

 

Дієслово: стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect  (Acive, Passive), Future-in-the-Past.
Модальні дієслова, модальні вирази: may, might.
Непряма мова: стверджувальні речення; накази та прохання.
Сполучники: if, when, as soon as, till, until, etc.

Особливості інтонації
складносурядних та складнопідрядних речень.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


НІМЕЦЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Німеччина (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо).

Interessieren Sie sich nicht für Fußball? — Doch!

So laute Musik mag ich gar nicht.

Darüber müssen wir diskutieren.

Wer ist dafür?

Ich mag klassische Musik.

Ich spiele in einer Band.

Was Interessantes/

Neues/... liest du?

Ich lese gern ... , aber am liebsten lese ich ...

Mein Lieblingsbuch/Lieblingsschriftsteller ist ...

Die Hauptperson, die/welche  ... , gefällt mir gut/

gefällt mir nicht.

Manchmal treffe ich mich mit meinen Freunden, um in die Bibliothek/ins Konzert zu gehen.

Welches Gebirge? — Das Gebirge, durch das die Weser fließt.

Wohnt ihr außerhalb der Stadt? — Nein, wir wohnen innerhalb.

Der Vater arbeitet viel, damit die Kinder besser leben.

 

Повсякденні дії.
Види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття.
Види ландшафтів. Типи шкіл.
Навчальний персонал.
Система оцінювання.
Правила поведінки.

 

Іменник: Іменники іншомовного походження.

Дієслово: Інфінiтивний зворот um ... zu + Infinitiv.

Прикметник: Субстантивація прикметників.

Займенник: Відносні займенники der, die, das, welche, welches.

Прислівник: Займенникові прислівники worin, darauf ...

Прийменник: Прийменники з  Genitiv: außerhalb, innerhalb, während, unweit, wegen, trotz.

Речення: Підрядні означальні (Attributsätze). Підрядні речення мети (Finalsätze) зі сполучником damit.

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Франція (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо).

Ça m’étonne.

Effectivement.

Je préfère...

J’aime lire les romans...

Je suis stupéfait.
Il est amoureux.

Je suis fou de qn. Ma musique préférée est...

Il est défendu de.

Il incarne le personnage de... Je suis deçu. Ce qui me plaît c’est...

La façon dont tu travailles.

Il a gagné mon cœur.

Si on mange mal on risque de... Je voudrais être en correspondance. Le système d’enseignement en...

La numeration des classes est... La superficie.

Le pays est baigné par... La population compte. Le climat est... La salle de spectacle est...

En ce qui concerne ...

On prend cette information.

Повсякденні дії.
Види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття.
Види ландшафтів. Типи шкіл.
Навчальний персонал.
Система оцінювання.
Правила поведінки.

 

Пасивна форма дієслів.

Простий минулий час.

Passé simple.

Відносні складні займенники.

Відносні займенники qui, Que, dont, où.
Неозначений займенник quel-qu’un.

Простий майбутній час.

Вживання теперішнього часу після si.

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень.

Поглиблення знань про особливості французької вимови. Поділ речень на ритмічні групи.

Транскрипція.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


ІСПАНСЬКА МОВА

8-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Іспанія (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо).

 

Lo que yo propongo es...  Bueno, pero me parece que...  Cuando tengo tiempo libre lo más que me gusta hacer es... Muchos mis amigos de colegio se dedican a... ¿Te atrae coleccionar sellos?  ¿Comparten tus amigos tu afición? Eso me da mucha lástima. Lo siento mucho.  Me alegro... Me alegra...  Me pone triste... Me pongo triste...

Sueño con...

Díme lo que piensas de la película... Bueno, lo que se refiere a mí... 

Haz el favor de contarme.

 

Повсякденні дії.
Види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття.
Види ландшафтів. Типи шкіл.
Навчальний персонал.
Система оцінювання.
Правила поведінки.

 

Дієслово:  Pretérito Pluscuamperfecto, відмінювання зворотних дієслів у Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Futuro Simple. 

Дієслівні конструкції: iniciar a + Infinitivo, principar a + Infinitivo, tener + Participio. Дієслова індивiдуального дієвідмінювання в Pretérito Indefinido.

Іменник: множина складних за формою іменників.

Прикметник: ступені порівняння.

Прийменник: sin, bajo, hasta, hacia.

Прислівник: ступені порівняння.

Займенник: заперечні займенники (nada, nadie, ninguno/a).

Сполучники: ni...ni, así...como, también, tampoco, no sólo...sino también, ya...ya, bien...bien, sea...sea, ora...ora.

 

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок.

 

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 8-го             класу  учні:

 

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— висловлюють свої переконання, думки, згоду або незгоду тощо у відповідь на отриману інформацію;

— роблять стислі пояснення до плану або ідеї;

— розповідають історії, сюжет книжки/фільму тощо і висловлюють своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 16 речень.

 

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;

— беруть участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

— беруть участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням у межах програмної тематики.

Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).

Обсяг — не менше 700 друкованих знаків.

 

— передають у письмовій  формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;

— письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;

— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 16 речень).

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

9-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Великобританія (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям.

Would you like to come to a party next Saturday?
Sure.  Nice day, isn’t it?
Do you mind if I open the window?
Where can I buy a ticket? How longf does it take to get to... by...
I’m going to visit my granddad.
I’m afraid I will be busy. Most of all I like to...
It would be better... You’d better... You’d rather... In my opinion... As a matter of fact... It depends on...
I’m terribly sorry to keep you waiting.
The book is worth reading. I’m looking forward to hearing from you. What a surprise! Have a good trip! Would it be possible...? He asked if/ whether we had done it in time. He wanted to know why I was absent.

Особисті дані.
Природні ресурси.
Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики   професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Дієслово: Future Tenses, Past Tenses, Passive Voice,  фразеологічні вирази, Герундій.
Модальні дієслова, модальні вирази: must/mustn’t, should, may, ought to, can, will, might / could, need / needn’t.
Складносурядні, складнопідрядні речення (Non-defining Clauses).

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.
Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках тощо.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


НІМЕЦЬКА МОВА

9-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Німеччина (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям.

Ich  hätte gerne ...

Was willst du konkretes tun?

Da die Getränkedosen ein ökölogisches Problem sind, will man ... Wann sehen die meisten Jugendlichen fern?/Ist Fernsehen schädlich? — Ich sehe meistens am Abend fern./Ich finde, dass ...

Am  liebsten sehe ich ..., weil ...

Was kommt jeden Tag im Fernsehen?

Was ist der Inhalt der einzelnen Sendungen? Stell mal das Radio an! Mit Radiohören habe ich meistens Probleme.

Statt Radio zu hören, solltest du ...

Du siehst toll aus!

Entschuldigen Sie, wie komme ich/zu ...? — Gehen Sie an der Post vorbei und dann gleich wieder rechts.  Was ist für dich bei einem Beruf wichtig? — Meine Erwartungen an den Beruf sind ...

Ich möchte ... werden.

Weiteres zu meiner Person finden Sie in meinem Lebenslauf.

 

Особисті дані.
Природні ресурси.
Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики   професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Іменник: Систематизація.

Дієслово: Умовний спосіб (Konjunktiv II): ввічлива форма від haben. Інфiнітивні звороти statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv.

Прикметник: Особливі форми ступенів порівняння.

Займенник: Систематизація.

Прислівник: Ступені порівняння.

Числівник: Систематизація.

Речення: Підрядні речення місця.

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

9-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Франція (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям.

C’est exraordinaire !

Vraiment merveilleux !

Pas de chance.

Je trouve...

Je n’ai pas le moral. Pas question de. Ce serait bien de... Je n’ai envie de rien.

Il est interessant de faire...

Par quoi est connu ...?

C’est  logique que... Tu me manques. Je regrette mon ancienne maison. Laissez-moi vivre ma vie. Je suis content de mes parents. Il est interdit de faire du feu. Ne cueillez pas les fleurs. Qu’est-ce qu’il y a comme émission sur... ? Et sur les chaines...

Le film est trop violent. Les publicités cela ... Il est temps de prendre la décision. Avant de choisir un métier posez-vous quelques ques-tions. Les curiosités de cette ville sont ...

Особисті дані.
Природні ресурси.
Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики   професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Обмежувальний зворот Ne... que.

Простий майбутній час.

Безособовий зворот il est+.

Прикметник.

Минулий час Plus- que-parfait.

Узгодження часів дійсного способу.

Безособові звороти з дієсловом être.

Неособові форми дієслів (герундій,

дієприслівник).

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень. Поглиблення знань про особливості французької вимови. Поділ речень на ритмічні групи.

Транскрипція.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


ІСПАНСЬКА МОВА

9-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Іспанія (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям.

Lo que más yo  valoro es...
Nos llevamos muy bien. Nos entendemos perfectamente.
Quiero contarte mis impresiones... Lo encuentro muy agradable/ desagradable.  Me aburre... Me emociona...

En cuanto a los últimos sucesos políticos... Creo que ... Nos preocupamos también por... Me parece que es un problema muy agudo.  Se sabe...  A mi modo de ver...   Respecto a... Supongo que... Tienes (toda la) razón. Sin duda (alguna).

Su manera de... Su modo de vida...   En realidad...   Efectivamente... Se nota que...  Se ve..., se destaca... Las  cifras muestran... Es increíble. ¡No me digas!   ¡Qué va!  ¡Qué envidia me das! Me estás tomando el pelo.

 

Особисті дані.
Природні ресурси.
Рослинний і тваринний світ.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики   професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Дієслово: Pretérito Perfecto, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto. Непряма мова, узгодження  часів (Modo Indicativo).

Дієслова індивiдуального дієвідмінювання, неправильні дієслова.

Іменник: іменники, що вживаються тільки в множині.

Прийменник.

Займенник: відносні займенники.

Артикль: вживання неозначеного і означеного артиклів, відсутність артикля.

Вигуки:  ¡eh! ¡ah! ¡oh! ¡ay! ¡bah! ¡aga! ¡aha! ¡uf! ¡puf! ¡bravo! ¡vaya! ¡hola! ¡salud! ¡buenos días! ¡ buenas tardes! ¡ buenas noches!  ¡adiós!

 

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок

 

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 9-го класу учні:

 

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст  текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про  повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення.

Обсяг висловлювань — не менше 18 речень.

 

 

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунiкативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування  в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у  текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.

Обсяг — не менше 800 друкованих знаків.

 

— заповнюють  анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку; — повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть  лист-повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 16 речень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

10-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога)
Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства)
Харчування (національна кухня Великобританії та України)
Природа і погода (природні катаклізми)

Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і технології)

Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
Робота і професії

— описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхній логічній послiдовності, висловлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

I quite like dancing but Ann really hates it.
Do you  enjoy doing sport? Well, I really like watching it but I don’t like doing it very much.
You need two hours to phone Linda.
She is very talkative.
Women aren’t as strong as men.
Men are stronger than women.
Do you drink much tea?
No, but I drink a lot of coffee.
Do I have to wear something smart?
No, you don’t.
Are we supposed to bring some chocolate?
Do you think we should go together?
I think we should take a present with us.
Who’s the woman in the red dress?
That’s Ann. She’s the one I told you about who overslept and missed the plane home. Poor thing!

Якості особистості.
Види особистісних стосунків.
Спортивні події.
Обладнання для спорту/дозвілля.
Національні страви.
Смаки, уподобання.
Види природних катаклізмів.
Жанри живопису.
Комп’ютерне обладнання та основні операції.
Заклади освіти.
Сучасні професії.

 

Дієслово: Past Tenses, Present / Past / Perfect Continuous, Future Tenses,  структура Will or going to + Infinitive, Used to or would + Infinitive, Conditionals I/II.
Фразові дієслова.

Наголос у подвійних словах. Інтонація формального і неформального стилів.

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


НІМЕЦЬКА МОВА
10-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога)
Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства)
Харчування (національна кухня Німеччини та України)
Природа і погода (природні катаклізми)

Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і технології)

Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
Робота і професії

— описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхній логічній послiдовності, висловлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

 Kommst du mit auf den Sportplatz? — Nein, ich habe viel zu tun.

Wie stehst du zum Sport? — Sport ist gesund/fantastisch/ blöd/ interessiert mich nicht.

Wenn ich Sport mache, fühle ich mich ...

Wenn ich ... brauche, lasse ich mich in/bei ... beraten.

Wie viele Kalorien haben folgende Lebensmittel?

Was sind die Nationalgerichte in Deutschland/in der Ukraine?— In Deutschland/In der Ukraine isst man entweder ...  oder ...

Waldbrände zerstören viel Wald.

Hurrikane zerstören Häuser.

Auf dem Bild ist ein Junge zu sehen.

Ich habe keine Ahnung vom Computer.

Er sitzt den ganzen Tag am Computer und surft im Internet.

Als ich am Bahnhof ankam, war der Zug gerade abgefahren.

 

Якості особистості.
Види особистісних стосунків.
Спортивні події.
Обладнання для спорту/дозвілля.
Національні страви.
Смаки, уподобання.
Види природних катаклізмів.
Жанри живопису.
Комп’ютерне обладнання та основні операції.
Заклади освіти.
Сучасні професії.

 

Іменник: Систематизація відмінювання іменників.

Дієслово:  Дієслово lassen. Дієприкметник Partizip I.

Минулий час (Plusquamperfekt).

Прикметник: Відмінювання прикметників на -а, -е.

Займенник: Вказівний займенник solch.

Речення: Умовні підрядні речення. Складносурядні речення.

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

10-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога)
Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства)
Харчування (національна кухня Франції та України)
Природа і погода (природні катаклізми)

Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і технології)

Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
Робота і професії

— описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхній логічній послiдовності, висловлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

 Désolé, je ne peux pas. Veuillez m’excuser. Je voudrais parler à... Pouvez- vous me passer... ?

Désolé, c’est occupé, vous patientez ? Je t’appelle avec mon gortable, super, hein ?

J’aimerais bien aller à ta boum.

Que seras-tu dans... ? Si j’étais riche je ferais...

Je peux t’aider, si tu as besoin d’aide ! Le tableau précédant m’a plu, mais je n’aime pas celuici. Ça pique ! Ça brule! Pardon je crois que je me suis... On ne devrait pas faire confiance à... Je voudrais... J’ai entendu dire que. D’abord..., et puis..., enfin... Développer les transports en commun. Etablir des péages à l’entrée des villes. L’internet c’est... Pour communiquer il existe beaucoup de moyens. Les courants de l’art. Je voudrais me renseigner sur... Vous pouvez me passer le service concerné.

Якості особистості.
Види особистісних стосунків.
Спортивні події.
Обладнання для спорту/дозвілля.
Національні страви.
Смаки, уподобання.
Види природних катаклізмів.
Жанри живопису.
Комп’ютерне обладнання та основні операції.
Заклади освіти.
Сучасні професії.

 

Минулі часи Passé composé, Impafait, Plus-que-parfait.

Узгодження часів.

Умовний спосіб.

Відносні займенники. Складні вказівні займенники.

Словотворення за допомогою суфіксів, префіксів.

Інфінітивний зворот після рецептивних дієслів.

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень. Поглиблення знань про особливості французької вимови.
Поділ речень на ритмічні групи. Транскрипція.

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


ІСПАНСЬКА МОВА

10-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (особистість, стосунки з товаришами, взаємодопомога)
Дозвілля і спорт (роль спорту в житті суспільства)
Харчування (національна кухня Іспанії та України)
Природа і погода (природні катаклізми)

Живопис (відомі художники та їхні твори, відвідування музею, виставки або галереї)
Наука і технічний прогрес (сучасні засоби комунікації і технології)

Шкільне життя (освiта в Україні й за кордоном)
Робота і професії

 

— описувати ситуації, аналізувати їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхній логічній послiдовності, висловлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-політичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника.

 Se sabe que...  A causa de...   Como resultado de... Por fuera es bonita, por dentro es peor. Su manera de ser... Por su carácter y naturaleza... Tiene buen aspecto. Tiene fama de persona de bien. Hacer paces... Aguantar...

Se estima...  En realidad... Lo que más me preocupa... Efectivamente... Es comprensible que...  Es típico... Es distinto... Es auténtico... Por su origen... Tiene rasgos comunes... Se distinguen... De todos modos...   Los pintores de la misma generación. Es una de las pinturas más típicas y famosas de... El pintor de fama mundial. Creador del estilo. La creación pictórica...                             ¿Puedes informarme de...? 

Hay que tomar en cuenta que... Lo que más me preocupa es...  No hay más remedio que... Menos mal. De todas formas... De eso nada. De eso se trata...                                         Espero que... Me da miedo de que + Subj. No estoy seguro de...   Me asusta.

 

Якості особистості.
Види особистісних стосунків.
Спортивні події.
Обладнання для спорту/дозвілля.
Національні страви.
Смаки, уподобання.
Види природних катаклізмів.
Жанри живопису.
Комп’ютерне обладнання та основні операції.
Заклади освіти.
Сучасні професії.

 

Дієслово: Presente de Subjuntivo. Potencial (Condicional) Simple. Узгодження часів (Modo Indicativo). Непряма мова. Систематизація дієслівних часів. Дієслова індивідуального дієвідмінювання в Presente de Subjuntivo. Підрядні умовні речення І типу.

Дієслівні конструкції: Ir + gerundio, andar + gerundio, quedar + gerundio, continuar + gerundio.

Займенник: Неозначені займенники.

 

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок.

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність привести до спільного знаменника рідну й іноземну культури в межах змісту програми;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 10-го класу  учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст  текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

 

 

 

 

 

 

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє,  дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 20 речень.

 

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 11 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг — не менше 900 друкованих знаків.

 

— заповнють анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку- повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть  лист-повідомлення у формі

розповіді / опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 18 речень. 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

11-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти, толерантне ставлення до оточуючих)
Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони)
Харчування (заклади громадського харчування)
Людина і довкілля

Кіно, театр, телебачення (фільми/ вистави/телепрограми)
Мистецтво (вплив мистецтва на естетичний розвиток людини)
Наука і технічний прогрес (розвиток науки і технiки в Україні та за кордоном)
Україна у світі

Шкільне життя

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспiльно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших;
— аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— аналізувати взаємостосунки між учителями і учнями, батьками і дітьми, ровесниками, розкриваючи причини непорозумінь і конфліктів, а також висловлюючи пропозиції щодо їх розв’язання;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля; — підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи, у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему  розмови.

May I use your mobile phone, Adam? — Please, do.
Fancy seeing you again. How are things? — Fine, thanks. — Have you got time for a coffee? — I’m afraid, not. — Oh, well, never mind.
— Would you like some help? Yes, please. I’m looking for a T-shirt.
— How are you getting on? — I’m OK.
— I hope you enjoyed the play, Rob. — Yes, I did. Well, I’d better be off now! Bye!
Еxcuse me. Have you got ABBA
Greatest Hits?
No, I’m afraid we’ve completely sold out. What sort of time do you call this? That’s OK. Don’t worry about this. Could you take this to the computer center, please.
Yes, sure. OK.
I am afraid this coffee isn’t very hot. I’d be grateful if you could check the bill.

Норми поведінки та спілкування.
Види міжнародних змагань.
Результати змагань.
Обладнання і персонал.
Їжа, напої й закуски.
Організації по захисту навколишнього середовища.
Фестивалі.
Характеристика фільму / вистави / телепрограми.
Види мистецтва.
Емоції.
Галузі науки.
Технічна термінологія (інструкції).
Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи.
Інституції ЄС.
Міжнародні освітні програми.

 

Дієслово:  Past Tenses,  Future Tenses, Conditionals I/II/ІІІ.
Дієприкметник: 1, 2.
Прислівник: Until / when, а також повторення граматичних структур, введених у попередніх класах.

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту.
Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі, організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— використовувати нові технології.


НІМЕЦЬКА МОВА

11-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти, толерантне ставлення до оточуючих)
Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони)
Харчування (заклади громадського харчування)
Людина і довкілля

Кіно, театр, телебачення (фільми/ вистави/телепрограми)
Мистецтво (вплив мистецтва на естетичний розвиток людини)
Наука і технічний прогрес (розвиток науки і технiки в Україні та за кордоном)
Україна у світі

Шкільне життя

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспiльно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших;
— аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— аналізувати взаємостосунки між учителями і учнями, батьками і дітьми, ровесниками, розкриваючи причини непорозумінь і конфліктів, а також висловлюючи пропозиції щодо їх розв’язання;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля; — підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи, у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему  розмови.

Manchmal frage ich mich, ob ich nicht lieber Sport treiben soll.

Unsere Sportler nehmen an Weltmeisterschaften teil. Er hat eine Gold-/ Silber- / Bronzemedaille im Laufen/ ... gewonnen.

Ist er ein Olympiasieger in ...? — Klar.

Seit er in dieser Mannschaft spielt, hat er schon dreimal an Europameisterschaften teilgenommen.

Ich würde mir gern dieses Fernsehprogramm ansehen.

Jens will Englisch lernen, obwohl er schon zwei Fremdsprachen kann.

Deutschland und Österreich sind Mitglieder der EU.

EU-Bürger wählen ein Parlament, das die Aufgabe hat, ihre Interessen zu vertreten.

Worüber unterhälst du dich am liebsten mit deinem Freund? — Über den technischen Fortschritt.

 

Норми поведінки та спілкування.
Види міжнародних змагань.
Результати змагань.
Обладнання і персонал.
Їжа, напої й закуски.
Організації по захисту навколишнього середовища.
Фестивалі.
Характеристика фільму / вистави / телепрограми.
Види мистецтва.
Емоції.
Галузі науки.
Технічна термінологія (інструкції).
Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи.
Інституції ЄС.
Міжнародні освітні програми.

 

Іменник: Систематизація відмінювання іменників.

Дієслово: Умовний спосіб (Konjunktiv II). Описова форма кон’юнктива.

Речення: з’ясувальні підрядні речення; підрядні часу; наслідку; допустові підрядні речення.

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі, організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— використовувати нові технології.


ФРАНЦУЗЬКА МОВА

11-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти, толерантне ставлення до оточуючих)
Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони)
Харчування (заклади громадського харчування)
Людина і довкілля

Кіно, театр, телебачення (фільми/ вистави/телепрограми)
Мистецтво (вплив мистецтва на естетичний розвиток людини)
Наука і технічний прогрес (розвиток науки і технiки в Україні та за кордоном)
Україна у світі

Шкільне життя

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспiльно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших;
— аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— аналізувати взаємостосунки між учителями і учнями, батьками і дітьми, ровесниками, розкриваючи причини непорозумінь і конфліктів, а також висловлюючи пропозиції щодо їх розв’язання;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля; — підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему  розмови.

Comme c’est ennuyeux de faire... Moi, j’adore...?

Quant à moi j’ai eu...? Vraiment, il m’intéresse.

Voulez-vous me renseigner sur...? Il faut que tu me  dises... Pas mal, au fait tu sais on dit... Il vaut mieux que tu voies... Je suppose que... Admettons, mais... Je vous remercie par avance de...  Il me serait utile de...  Premièrement,...

D’autre part...

En conclusion.

Si on allait au cinéma ? C’est très gentil de m’inviter. Que diriez- vous de déjeu- ner avec moi ? La cuisine y est très soignée. Souhaitez-vous que je vous aide pour faire une sélection du menu ? Je vais suivre votre choix. Les Jeux Olympiques ont lieu. Il y a aussi les toutnois... Vous vous interessé à l’art. Le’ordinateur et ses équipements (la carte son, le clavier, le processeur).

 

Норми поведінки та спілкування.
Види міжнародних змагань.
Результати змагань.
Обладнання і персонал.
Їжа, напої й закуски.
Організації по захисту навколишнього середовища.
Фестивалі.
Характеристика фільму / вистави / телепрограми.
Види мистецтва.
Емоції.
Галузі науки.
Технічна термінологія (інструкції).
Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи.
Інституції ЄС.
Міжнародні освітні програми.

 

Найближчий майбутній час.

Прислівники на -ment.

Le subjonctif.

Узгодження часів.

Непряма мова.

Підрядні речення причини та наслідку.

Присвійні займенники.

Герундій.

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень. Поглиблення знань про особливості французької вимови. Поділ речень на ритмічні групи. Транскрипція.

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі, організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— використовувати нові технології.


ІСПАНСЬКА МОВА

11-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (батьки і діти, толерантне ставлення до оточуючих)
Дозвілля (міжнародні спортивні змагання, олімпійські чемпіони)
Харчування (заклади громадського харчування)
Людина і довкілля

Кіно, театр, телебачення (фільми/ вистави/телепрограми)
Мистецтво (вплив мистецтва на естетичний розвиток людини)
Наука і технічний прогрес (розвиток науки і технiки в Україні та за кордоном)
Україна у світі

Шкільне життя

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— висловлювати власні припущення, прогнозувати ймовірність подій і наслідків;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспiльно-полiтичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших;
— аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— аналізувати взаємостосунки між учителями і учнями, батьками і дітьми, ровесниками, розкриваючи причини непорозумінь і конфліктів, а також висловлюючи пропозиції щодо їх розв’язання;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля; — підтримувати дискусію, розгортаючи уточнюючи, вносячи корективи, у висловлювання співрозмовників або змінюючи тему  розмови.

Mis padres no me entienden. La juventud no sabe lo que quiere. Vivir al día. Vivir a su aire.
Quisiera destacar (subrayar, recalcar, valorar).  No me importa.  Tú hiciste bien (mal).  Depende de las circunstancias. Depende de lo que diga (quiera, haga). No puedo aceptar tu proposición (argumento, punto de vista). Estar de acuerdo con lo que dices. Es indiscutible. No cabe duda.  De ninguna manera voy a aceptarlo. Estoy al corriente. Según la opinión de...
De acuerdo con...
Según los periódicos (las informaciones)...
En relación con...
Es muy típico que...
Quisiera llamar la atención sobre esta cuestión. Quisiera expresar mi opinión.
Estamos  a favor de...
Es incalculable el valor de los últimos adelantos.

El problema consiste en que... Al plantear esta cuestión.... Está por encima de los intereses personales. Tengo en cuenta. Supongo que... Yo estimo que. Eso supone que. Se pronostica... Estoy agradecido por  tu (su)...

 

Норми поведінки та спілкування.
Види міжнародних змагань.
Результати змагань.
Обладнання і персонал.
Їжа, напої й закуски.
Організації по захисту навколишнього середовища.
Фестивалі.
Характеристика фільму / вистави / телепрограми.
Види мистецтва.
Емоції.
Галузі науки.
Технічна термінологія (інструкції).
Міжнародні організації: ЄС, ООН, Рада Європи.
Інституції ЄС.
Міжнародні освітні програми.

 

Дієслово: Pretérito Imperfecto de Subjuntivo. Підрядні умовні речення ІІ типу.
Систематизація дієслівних часів. Узагальнення  матеріалу про складнопідрядне речення. Систематизація граматичного матеріалу. Непряма мова. Повторення граматичних структур, введених у попередніх класах.

Займенник: Особові займенники.

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок.

Знання суспільства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі, організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо);
— використовувати нові технології.


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 11- класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст     текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного

оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

—  розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 22 речень.

 

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування  в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 12 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

 Обсяг — не менше 1000 друкованих знаків.

 

— заповнюють  анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку- повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть  лист-повідомлення у формі розповіді/опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 20 речень. 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА

12-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сiм’я, друзі (права та обов’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)
Культура харчування
Дозвілля (особисті пріоритети)

Мистецтво (жанри мистецтва, опис картини)
Молодіжна культура (молодіжний рух в Україні та у світі)
Наука і технічний прогрес (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля)
Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається

Шкільне життя (випускні іспити)

Робота і професії (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-політичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;
— підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змiнюючи тему розмови;
— висловлювати побажання, демонструвати зацiкавленість у предметі розмови;
— висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;
— підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи власне ставлення до розглянутої проблеми.

 

— Sorry, but I don’t want you to cycle late at night. It’s dark and you may have an accident.
— Are you coming to the disco? — No, I’m afraid I can’t. — Why not? — I’ve got to visit my grandmother.
— Why don’t you come to see our play?
What does “VSO” stand for? It stands for “Voluntarily Service Overseas” What’s a CV? It’s a curriculum vitae. I used to eat big breakfast before going to school, but I don’t now. I have to do everything for myself, like cooking washing and ironing.
I think I’ll leave this CD. It’s not the one I want. I am afraid we are unable to offer you a refund on you ticket.
Well. It’s OK.
Could you help me with my project some time this week? I’m afraid I can’t this week but I might be able to help you next week.
In one survey, it was found that ... We live in what has been called “the globalvillge”. You’ll regret speaking to me like that. If you have studied, you’ll do well in today’s test.  If won a lottery, I would move to Hawaii. The man who started microsof is now very rich.

Лексична

Законодавчі акти.
Правова лексика.
Благодійні організації.
Норми етикету.

 

Граматична

Узгодження часів.

Дієслово:

Систематизація часових форм.

Пряма та непряма мова.

Підрядні та складносурядні речення.

Інфінітив.

Фонетична

Вимова чітка. Акцент, що відчувається, та помилки у вимові не перешкоджають загальному розумінню.

Знання суспiльства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі;
— організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).

 

НІМЕЦЬКА МОВА

12-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сiм’я, друзі (права та обов’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)
Культура харчування
Дозвілля (особисті пріоритети)

Мистецтво (жанри мистецтва, опис картини)
Молодіжна культура (молодіжний рух в Україні та у світі)
Наука і технічний прогрес (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля)
Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається

Шкільне життя (випускні іспити)

Робота і професії (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-політичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, давати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;
— підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змiнюючи тему розмови;
— висловлювати побажання, демонструвати зацiкавленість у предметі розмови;
— висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;
— підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи власне ставлення до розглянутої проблеми.

 

Um 16 Uhr ist Feierabend.

In jedem Sprichwort steckt ein bisschen Wahrheit, denn ...

Er sagte, dass er mich besuchen werde.

Man sagt, er sei krank./Er soll krank sein./Sie können im Stau stehen.

Vorn/Hinten/Im Vordergrund/Im Hintergrund ist/sieht man/sehen wir ...

Doris hat das Abitur gemacht, trotzdem möchte sie lieber einen Beruf lernen.

 

Законодавчі акти.
Правова лексика.
Благодійні організації.
Норми етикету.

 

Іменник: Систематизація відмiнювання іменників.

Дієслово: Модальні діє- слова.

Пасивна форма дієслів (Passiv).

Речення: Складносурядні речення.

 

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

 

Знання суспiльства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі;
— організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

12-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні   компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сiм’я, друзі (права та обов’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)
Культура харчування
Дозвілля (особисті пріоритети)

Мистецтво (жанри мистецтва, опис картини)
Молодіжна культура (молодіжний рух в Україні та у світі)
Наука і технічний прогрес (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля)
Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається

Шкільне життя (випускні іспити)

Робота і професії (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-політичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, надавати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;
— підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змiнюючи тему розмови;
— висловлювати побажання, демонструвати зацiкавленість у предметі розмови;
— висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;
— підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи власне ставлення до розглянутої проблеми.

 

Ce n’est pas le cadeau dont je revais. Ça permet de rester en forme. Qu’est-ce que tu lui trouves ? Je la trouve trop sympa. Je lui en ai parlé. J’aimerais bien que tu ailles mieux. Je suis content d’aller avec toi. Je suis content que tu viennes avec nous. On ne discute pas ! C’est pas normal. Quelles sont les conséquences... ? Après avoir discuté ce problème... Vous n’auriez pas du... Tu me ferais plaisir, si... C’est de la folie ! Je ne suis pas de ton avis. Tout dépend de ce qu’on va dire par... Ça y est, j’ai réussi mon examen ! Que pensez- vous de la modernisation des réseaux de communication ? On peut se voir quand ? Ça me convient tout à fait. Ça ne vaut pas la peine de visiter ce musée. Quelle est la spécialité de ce restaurant ? Incroyable ! Evidemment ! Et si vous preniez des vacances ! Je suis desolé, mais... Le couscous, qu’est-ce que c’est ? Et c’est quoi, les merguez ? Il vous reste du pain ? Essayez la recette du pain perdu. Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? Pour les communications internationales, on pourrait choisir... J’ai aussi le goût de l’aventure. Il est nécessaire que je trouve le travail. Pour recevoir ce travail il faut avoir une solide.

 

Законодавчі акти.
Правова лексика.
Благодійні організації.
Норми етикету.

 

Узгодження часів.
Підрядні речення, причини та наслідки. Відносні займенники qui, que, oû, dont.
Інфінітив минулого часу.
Інфінітивні конструкції.
Займенники en, y.
Узгодження Participe passé.

Пасивний стан дієслів.
Часи дійсного способу.

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень.

Поглиблення знань про особливості французької вимови. Поділ речень на ритмічні групи. Транскрипція.

Знання суспiльства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі;
— організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).


ІСПАНСЬКА МОВА

12-й клас

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сiм’я, друзі (права та обов’язки молоді, толерантність, гуманність, благодійність)
Культура харчування
Дозвілля (особисті пріоритети)

Мистецтво (жанри мистецтва, опис картини)
Молодіжна культура (молодіжний рух в Україні та у світі)
Наука і технічний прогрес (вплив науково-технічного прогресу на життя людини і довкілля)
Подорож по Україні та країнах, мова яких вивчається

Шкільне життя (випускні іспити)

Робота і професії (престижні професії в Україні та за кордоном, плани на майбутнє)

— описувати проблеми, досягнення, виявляти їхні причини і наслідки;
— описувати події в їхньому історичному розвитку, висвітлюючи власну точку зору;
— знаходити схожі риси та відмінності в культурах різних народів, звичаях і традиціях, стилях життя;
— описувати та інтерпретувати реалії рідної та іншомовної культур;
— аналізувати явища суспільно-політичного, економічного, культурного життя різних країн;
— обговорювати перспективи, надавати поради, реагувати на поради інших, аргументувати свою точку зору;
— вступати в дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;
— оцінювати вплив науково-технічного процесу на різні сфери сучасного життя і довкілля;
— підтримувати дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи корективи у висловлювання співрозмовників або змiнюючи тему розмови;
— висловлювати побажання, демонструвати зацiкавленість у предметі розмови;
— висловлювати своє емоційне ставлення та з’ясовувати ставлення інших до предмета обговорення;
— підводити підсумки обговорення, завершувати розмову, висловлюючи власне ставлення до розглянутої проблеми.

 

En cuanto a...
Mi valoración sobre ... es la siguiente... Como consecuencia de...
A causa de...
¡Qué desastre!
¡Qué asco!
¡Qué horror!
¡Qué vergüenza!
¡Qué maravilla!
¡Qué preciosidad!

Bajo mi punto de vista. Estás en un error. Presta la atención. Selecciona. Seguir (escuchar) con atención Traigo (pongo) un ejemplo. Quiero citar a... Perdón mi interrumpción.
Quiero aclarar (añadir, agregar)...
Con motivo de la intervención (discusión)... Quiero proponer como tema de discusión. Surgieron desacuerdos. Vamos a cambiar de tema. Están de acuerdo con nuestras conclusiones. Todos los problemas han sido resueltos bien.

Siguiendo los consejos de mis padres... Tomo en consideración.
No te metas en mis asuntos.
Te ha dado igual (lo mismo). No te conmueve nada.

 

Законодавчі акти.
Правова лексика.
Благодійні організації.
Норми етикету.

 

Дієслово: Pretérito Imperfecto de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, Pluscuamperfecto de   Subjuntivo/Підрядні умовні речення ІІI типу. Potencial Compuesto.
Узгодження часів (Modo Subjuntivo). Систематизація граматичного матеріалу. Узагальнення матеріалу про складнопідрядні речення.
Непряма мова.
Повторення граматичних структур, введених у попередніх класах.

 

Узагальнення та систематизація фонетичних явищ, вивчених у попередніх класах.

 

Знання суспiльства і культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— ритуальна поведінка;
— здатність визначити й використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— визначати власні потреби та цілі;
— організовувати власні стратегії для досягнення цих цілей відповідно до своїх особливостей та здібностей;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 12-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення;

— передають зміст книжки/фільму/ вистави тощо, висловлюючи своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 24 речень.

 

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунiкативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому за попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням, умовам спілкування  в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 13 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Обсяг —  не менше 1100 друкованих знаків.

 

— заповнюють  анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку-повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть  лист- повiдомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 22 речень. 

 

 


ПРОГРАМА ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ
ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
5—12-й класи (2-а іноземна мова)

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

5-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

Свята i традиції

 

 

 

 

Школа

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось / щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

Hi! Hello! Good morning /afternoon / evening!Good-bye! Bye-bye! Bye!
My name is... I am... Meet my friend This is my (dad, friend)
This (that) is
What is your name?
How old are you?
Where are you from? Where is ...?
I am hungry. I want to eat. I am thirsty. I want to drink. I am tired. Let’s have rest.
Can I come in?
Please, come in.
I can...
Happy New Year! Merry Christmas!
Happy birthday!
I’m sorry. —  That’s OK.
Thank you. — You are welcome.

Члени сім’ї.
Вік.
Числа до 100.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Дієслово: стверджувальна, питальна та заперечна форми  дієслова to be. Дієслово  have, have got. Present Simple.
Наказовий спосіб дієслів (команди).
Іменник: множина іменників.
Прикметник: якісні, відносні, що вказують на розмір, колір, вік.
Прийменник: місця,  напрямку (on, in, under, to).
Займенник: вказівні (this, that, з іменниками), особові, присвійні.
Числівник: кількісні числівники від 1 до 100.
Сполучник: but, and.
Вигуки: Oh! Ah! Wow! Ouch! OK! Oops!
Модельне дієслово: can.

 

Вимова вивчених слів та виразів достатня для розуміння.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

 

 


НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

5-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

 

 

 

 

 

 

Свята i традиції

 

 

 

 

Школа

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось / щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

 

 

Hallo!

Guten Morgen/ Tag/Abend!

Gute Nacht!

Tschüs!

Auf Wiedersehen!

Ich heiße ...

Das ist mein

Wie heißt du?

Wie alt bist du?

Woher kommst du?

Wo ist das?

Wie geht’s?

Danke, es geht mir gut (nicht so gut).

Darf ich rein?

Bitte, komm rein!

Was machst du gern?

Ich ... gern.

Ich kann ...

Was trägst du gern?

Was machst du gern? in der Freizeit?

Was möchtest du machen?

Im Sommer ist es gewöhnlich sonnig und heiß. Manchmal regnet es.

Ein glückliches  neues Jahr!

Frohe Weihnachten!

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag!

Entschuldigung!

Danke!

 

Члени сім’ї.
Вік.
Числа до 100.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Іменник:  Однина і множина іменників. Іменники у  відмінках.

Артикль: Означений, неозначений і нульовий.

Дієслово: Теперішній час (Präsens) слабких і сильних дієслів.

Модальні дієслова können та mögen у Präsens.

Прикметник: Коротка форма прикметників.

Прислівник: Ступені порівняння прислівника gern.

Займенник: Особові займенники. Присвійні займенники.

Числівники: 1—100. 

Заперечення.

Речення:   Стверджувальні, заперечні,  спонукальні речення. Питальні речення без питального слова і з питальними словами.

 

Усі звуки німецької мови.

Довгі й короткі голосні.

Приглушення приголосних у кінці складу і слова.

Інтонація у стверджувальних, заперечних і спону-
кальних реченнях.
Інтонація у питальних реченнях з питальним словом і без нього.

 

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

 

5-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

Свята i традиції

 

 

 

 

 

Школа

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось / щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

 

Bonjour, madame ! Salut ...  Comment ça va ? / ça va ...(bien).

Au revoir !

Comment t’appelles- tu ? Je m’appelle.

Comment s’appelle-t-il ?
Il  s’appelle...

Qui est-ce ? C’est ...

Qu’est-ce que c’est ?

Voilà ...  Voici...

Qu’est-ce que tu fais ? Je dessine ...

— Qu’est-ce que tu as ? / J’ai ...

Qu’est-ce qu’il y a ? — Quel âge as-tu ? J’ai ...  ans.

 De quel couleur est... Quel temps fait-il ? Il fait beau ...

Où est ... ?  Il est ...  Où vas-tu ? Je vais  à ...

Qu’est-ce que tu voudrais ?
Je voudrais ...

— Qu’est-ce qu’on sait faire ? 
On sait lire ...

Члени сім’ї.
Вік.
Числа до 100.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Особові займенники. Означені та неозначені артиклі.

Злиті артиклі à la, à l’, au, aux.

Теперішній час (present de l’indicatif) дієслів.

Заперечна форма дієслів.

Наказовий спосіб. Якісні й відносні прикметники;

рід і число прикметників.

Прийменники avec, chez, dans, sur.

Дієслівні конструкції типу: Je voudrais + infinitif

On sait + infinitif

Il y a ...

Il fait  (beau) ...

Усі звуки французької мови.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.

 

 

 

 

 


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

5-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

 

 

Свята i традиції

 

 

 

 

 

 

Школа

— привітатися;
— попрощатися;
— представити себе;
— представити когось;
— познайомитися;
— називати когось / щось;
— ставити запитання і відповідати на них;
— повідомляти про когось / щось;
— закликати до дії та реагувати на заклик;
— давати елементарну характеристику комусь / чомусь;
— повідомляти про належність когось / чогось певній особі;
— розуміти та виконувати вказівки (команди);
— повідомляти про спроможність виконувати дії;
— вітати зі святом;
— просити вибачення / висловлювати подяку та реагувати на них.

 

 

¡Hola! ¿Qué tal? Bien, mal.

¡Buenos días!

¡Buenas tardes!

¡Buenas noches!

¡Adiós!

¡Hasta luego!

Soy Elena.

Me llamo...

¿Quién es?

Es mi mamá.

¿Qué es?

Es una mesa.

¿De qué color es?

¿Dónde vives?

¿Cómo te llamas?

Es mi amigo.

Vive en...

Estudia en...

Soy bueno(-a), alegre.

¡Levántate! ¡Levantaos!

¡Siéntate! ¡Sentaos!

Vete al encerado. Ven al encerado.

Abre... Abrid...

Lee... Leed...

¡Dame, por favor...!

Vamos a jugar (leer...)

Vale (Bien).

Es grande, pequeño (-a).

¿Sabes cantar? Sí, yo sé cantar.

¿Te gusta...? Sí, me gusta... No, no me gusta...

Te felicito.

¡Feliz cumpleaños (Año Nuevo, Navidad)!

¡Perdón!

¡Perdóneme!

¡Gracias!

Члени сім’ї.
Вік.
Числа до 100.
Кольори.
Частини тіла.
Предмети одягу.
Тварини.
Пори року.
Погодні явища.
Місяці.
Дні тижня.
Назви свят.
Предмети в класній кімнаті. 
Шкільне приладдя.

 

Дієслово: Presente de Indicativo ser, hacer, haber (hay), estar, tener.

Стверджувальна, заперечна і питальна форми. Стверджувальна форма наказового способу дієслів у висловах шкільного вжитку.

Іменник: рід, число, місце в реченні, однина, множина.

Прикметник: рід, число, місце в реченні.

Числівник: кількісні до 100.

Займенники: особові, питальні, присвійні.

Прийменники: місця, напрямку (a, en, de, con, sobre).

Артикль: означений, неозначений, стягнені форми артиклів al, del.

Сполучник: y (e).

Вимова усіх звуків (голосних та приголосних) іспанської мови.

Відсутність пом’якшення твердих приголосних перед е, і.

Інтонація розповідних, стверджувальних та заперечних речень.

— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— розрізняти і продукувати незнайомі звуки;
— розуміти і зв’язувати незнайомі звукові відрізки;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи.


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 5-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розрізняють загальновживані слова, які проговорюються дуже повільно, з високою якістю артикуляції та підтверджуються невербальними засобами;

— реагують невербально на запитання, які вимагають простих відповідей;

— демонструють розуміння ключових слів у висловленні, які проговорюються дуже повільно та з довгими паузами;

— розрізняють мовлення головних дійових осіб простих коротких оповідань, які промовляються ретельно, повільно, за допомогою наочності та інших засобів;

розуміють короткі прості вказівки, сформульовані повільно;

— розуміють основну ідею адаптованого аудіо/відеозапису.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— представляють себе, своїх друзів, батьків, продукуючи прості, здебільшого ізольовані речення;

— дають елементарні інструкції;

— повідомляють про місцезнаходження предмета;

— описують предмет шкільного вжитку, тварину, погоду (називають його, говорять, який він — великий, маленький тощо);

— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;

— повідомляють про здатність виконувати певні дії учнем чи іншими особами.

Обсяг висловлювання — не менше 6 речень.

 

— ставлять загальні та нескладні спеціальні питання;

— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і ситуацією спілкування;

— реагують на прості, в дещо уповільненому темпі, репліки вчителя і однокласників;

— обмінюються репліками на рівні мікродіалогу.

Висловлення кожного — не менше 4 реплік.

 

— знають букви алфавіту;

— читають про себе та вголос і розуміють слова, словосполучення, речення,тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні. Обсяг — не менше 200 друкованих знаків.

 

— за зразком відтворюють графічний образ букв, слів, словосполучень, речень,

— описують предмет шкільного вжитку,тварину,погоду, людину, себе. Обсяг — не менше 6 речень.

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


ЛюдинаПрирода

 

Свята i традиції

 

 

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;

— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;

— описувати когось / щось;

— запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;

— повідомляти про смаки,уподобання;

— виражати своє ставлення до когось / чогось;

— запрошувати на свято, в гості тощо;

— реагувати на чиєсь запрошення;

— робити пропозицію та реагувати на неї;

— повідомляти про когось / щось;

— називати дії;

— повідомляти про діяльність;

— розповідати про повсякденні дії;

— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;

— реагувати на репліки вчителя та однокласників;

— визначати час / проміжки часу;

— просити повторити інформацію.

 

 

His / Her name • is ...

They are…

Are you Ukrainian? Is he from...?

They are kind.

My room is big and light.

How are you? I am fine. Have you got?

I like... I don't like. He likes it because... .

He doesn't like. Can you come to my party? Yes, sure.

Let's go to...

He usually plays ... every day.

Where were you yesterday? I was in the park.

When does the lesson start?

Whose bag is that?

It's Amy's.

It's five o'clock / half past two / It's quarter to...

It's winter now.

In the morning... In the afternoon... In the evening...

 

 

Людина (професії, види діяльності).

Опис зовнішності.

Числа до 1000.

Щоденні обов'язки.

Дім, квартира.

Захоплення.

Навчальні предмети.

Свята.

 

 

Дієслово: Present Continuous, Past Simple.

Модальні дієслова: can, may, must.

Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок.

Прикметник: якісні, відносні.

Прийменник: місця, напрямку, часу.

 

 

Удосконалення навичок і вмінь, набутих на першому році навчання.

Інтонація розповідних, питальних,наказових речень.

 

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов'язаних із повсякденним життям;

— вживання та вибір привітань;

— вживання та вибір форм звертання;

— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.

 

— уважно стежити за презентованою інформацією;

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

— активно застосовувати мову, що вивчається;

— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).

 

 

 

 


НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (другий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природа і навколишнє середовище

 

 

Свята і традиції

 

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— запитувати про відчуття/самопочуття  та відповідати на запитання;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— робити пропозицію та реагувати на неї;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію.

 

Der Wievielte ist heute? Heute ist der zweite  November. Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig. Er/sie heißt... Er/sie ist ... Er/sie kommt aus ...

Ich komme aus der Ukraine. Ich bin Ukrainer.

Kommst du aus Deutschland?

Wir haben eine Zwei/Dreizimmerwohnung. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock.

Mein Zimmer ist groß und hell. In meinem Zimmer gibt es/liegt/ steht ...

Der Computer steht auf... Ich bin krank/ gesund. Kann ich dir (Ihnen) helfen?

Kannst du mir helfen?

Gerne. Das gefällt mir gut/nicht gut.

Ich lade dich zu ... ein. Kannst du morgen kommen?

Das möchte ich nicht.

Nein, ich kann heute nicht.

Meine Mutter ist Krankenschwester.

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 1000.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.

 

Іменник: Утворення складних і похідних іменників. Іменники в Gen.

Артикль: Вживання означеного артикля.

Дієслово: Prдteritum дієслова sein.

Прикметник: Ступені порівняння.

Займенник: Особові займенники в Dat. i Akk. Присвійні займенники unser,  euer, ihr, Ihr. Вказівний займенник dieser.

Числівник: 100— 1000. Порядкові числівники.

Прийменник.

Прислівник: Прислівники, які виражають самопочуття.

Речення з безособовим зворотом es gibt.

Удосконалення навичок і вмінь, набутих на першому році навчання, а саме: — усі звуки німецької мови;

— довгі й короткі голосні;

— приглушення приголосних у кінці складу і слова;

— відсутність пом’якшення приголосних;

— наголос у складних словах;

— відсутність наголосу y службових словах;

— фразовий наголос;

— поділ речень на смислові групи.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).

 

 

 

 

 

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (другий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

     Лінгвістичні                                                     компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природа і навколишнє середовище

 

 

Свята і традиції

 

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— запитувати про відчуття/самопочуття  та відповідати на запитання;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— робити пропозицію та реагувати на неї;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію.

 

Quelle saison est-ce ?  C’est l’automne.

Quel temps fait-il en automne ... ?  Il fait frais...
Quel est ton emploi du temps ? Aujourd’hui, j’ai...

Comment est ta classe ? Ma classe est claire ...  C’est une maison de ...  C’est une maison à deux  etages. Notre appartement est grand ...

Comment est ta famille ? Ma famille est nombreuse. C’est la fête de Noël.

Ça coûte combien ? Qu’est-ce que tu prends au déjeuner ? J’ai faim (soif).

Qu’est-ce qu’on met ...

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 1000.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.

 

Теперішній час, заперечна форма дієслів, наказовий спосіб (Impératif );

множина іменників;

якісні, відносні, займенникові, присвійні прикметники;

узгодженя прикметників;

особові самостійні займенники;

вказівні займенники

часткові артиклі;

дієслівні конструкції типу: verbe + Infinitif;

verbe + nom;

спеціальні запитання типу:

Pourquoi;

Comment.

Усі звуки французької мови.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).

 

 

 

 

 


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (другий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природа і навколишнє середовище

 

 

 

 

 

 

Свята і традиції

 

 

 

 

 

Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— запитувати про відчуття/самопочуття  та відповідати на запитання;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— робити пропозицію та реагувати на неї;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію.

 

Esta chica se llama...

¿Quién es? Es María.

¿Qué es?
Es Ucraniano (-a).

¿De dónde es?

Es de Ucrania/ España.

¿Dónde vive?

¿Cuántos años tiene?

Es rubia.

Mi clase es cómoda.

Me (te) gusta.

Prefiero...

Te invito...

Con motivo de...

¿Qué te parece...?

¿Qué es el Zoo?

¿Te apetece?

Vale. Magnífico. Super. ¡Qué bien!

Soy alumno (-a).

Me llevanto...

Desayuno...

Voy al colegio.

Estudio.

Regreso a casa.

Hago los deberes de casa.

Me acuesto.

Dime, por favor...

Dame, por favor...

Aquí lo (la) tienes...

Gracias. De nada.

¿Qué hora es?

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 1000.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.

 

Дієслово: часові форми Presente de Indicativo, Futuro Simple. Зворотні діє- слова.

Дієслова індивідуального дієвідмінювання: в Presente de Indicativo.  Іменник: рід, число.

Прикметник: рід, число.

Прийменник: часу, напрямку, місця.

Прислівник: часу, місця.

Займенник: особові, присвійні, вказівні.

Артикль: (не)означений.

Числівники: кількісні від 100 до 1000, порядкові (1°—10°).

Сполучники: y(e), pero.

Питальні слова: ¿A dónde?, їQuiйn?, їCuбndo?, їPor quй?, їQuй?, їA quiйn?, їCuánto(s)?, ¿Dónde?, ¿Con quién?, ¿Cómo?, ¿De dónde?

Дифтонги і трифтонги.

Ритміка та мелодика речень різного типу. Злитна вимова допоміжних слів із повнозначними. Наголос у словах і реченнях.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).

                     

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 6-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
— розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;
— розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
— розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами  та чіткою інтонацією;
— розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

— описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
— повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
— спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
— вказують час дії (день, місяць, пору року);
— коментують свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання —  не менше 8 речень.

— ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
— підтримують елементарне спілкування у межах діалогів етикетного характеру;
— висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/ незгодою;
— висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/ несхваленням;
— реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
— звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
— використовують стягнені форми, жести і міміку.
Висловлення кожного співрозмовника — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— знають алфавіт та основні  звукобуквені зв’язки;
— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 250 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, короткі речення;
— пишуть адресу;
— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують місце (помешкання, клас), явище (погода), об’єкт (людина, сім’я). Обсяг письмового висловлювання — не менше 8 речень.

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)

 

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції

 

 

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

Where do you live? I live in ...
What is your address? My address is ...
What is the weather like today? It’s sunny.
When did you go there? On Sunday.
There is a computer on the desk.
There are many chairs in the classroom.
The boy was playing with a ball.
It is / was interesting.
He is taller than...
She is the youngest in the family.
You are lucky!
Did you like it? Yes, I did. / No, I didn’t.
You / they are going to ...
Are they / you going to... ?
I’ll return your book tomorrow.

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Future Simple, Past Continuous.

Структура to be going to.
Іменник: однина, множина.
Прикметник: ступені порівняння.
Займенники: особові, присвійні, вказівні.
Артикль: означений, неозначений.
Числівник: 1—1000, порядкові числівники.
Питальні слова (в складі структур): What? Where? When? How? How much? How many?
Сполучник: then, or.
Безособові речення: It’s sunny.

Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.
Поділ речень на ритмічні групи.
Логічний наголос.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

 

 

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 

 

 

 

 

 

 


НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)

 

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції

 

 

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

Mein Cousin ist ordentlich/älter (als ich).

Ich wohne in ...

Ich wohne in der Stadt/auf dem Lande.

Wie komme ich zu ...?

Wohin gehst du? — Ich gehe in/auf/zu ...

Was machst du/macht ihr am liebsten?

Das macht mir (keinen) Spaß.

Welche Frisur/ ... gefällt dir? Gefällt dir ... ?

Welchen Sport/Welche Sportart treibst/machst du am liebsten?

Hast du ein Lieblingsbuch/-fernsehprogramm?

Was liest/siehst du lieber/am liebsten fern?

Was kannst du/kann man für die Natur tun/machen?

Welche Gefahren gibt es für den Wald?

Kann man ohne Wasser

leben?

Ich möchte gern nach ... fahren. Wo liegt ...? Im Süden.

Was feierst du im Winter? — Karneval.

Wie kommst du zum Karneval? — Ich komme als ... zum Karneval.

 

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Іменник: Вживання іменників без артикля.

Дієслово: Модальні дієслова.

Прикметник: Відмінювання прикметників.

Займенник: Питальні займеники welcher, was für ein. Неозначено-особовий займенник man (man kann).

Прийменник: Прийменники, що керують Akk.

Прислівник: Ступені порівняння прислівника gern.

Речення: речення зі сполучниками aber, oder, denn, darum, deshalb.

Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.
Поділ речень на ритмічні групи.
Логічний наголос.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)

 

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції

 

 

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

 

Où as-tu passé tes  vacances ? C’était très bien. Tu es en quelle classe ? Je suis en quatrième. J’adore les maths. Je déteste. Je voudrais. Qu’est-ce que tu àdores... ?

C’est comment chez toi ? Combien de pièces a votre appartement ? Comment est ta chambre? Elle est petite, mais claire. C’est l’anniversaire de ... Qu’est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?  Il faut inviter les amis. Comment est ton copain ? Pour toi une journée idéale, c’est quoi ? Quelle heure est-il ? Il est...  À quelle heure. Comment est ta ville? Pour aller à l’école, je prends le bus.  Qu’est-ce que tu aimes faire ? J’adore la lecture et toi ?

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Особові займенники. Означені та неозначені артиклі.

Злиті артиклі à la, à l’, au, aux.

Теперішній час — минулий час діє- слів.

Заперечна форма дієслів.

Наказовий спосіб рід і число прикметників.

Ступені порівняння прикметників.

Місце прикметників.

Прийменники avec, chez, dans, sur.

Дієслівні конструкції типу: Je voudrais + Infinitif.

On sait  + Infinitif.

Il y a ...

Il fait  (beau) ...

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи.

Iнтонація різного типу речень.

Логічний наголос. Транскрипція.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 

 

 

 

 

 

 


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)

 

 

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції

 

 

Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати  свої враження, думки, ставлення.

¿Cuál es tu dirección?

¿Por qué (no) te gusta...?

(No) Me gusta porque...

¿A qué eres aficionado?

En el centro de...

A la derecha...

A la izquierda...

¡Qué interesante!

¡Qué pena!

Mi fiesta preferida es...

Prefiero (más).

¿Cuáles son tus asignaturas preferidas?

Me encanta ...

Hay  que...

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види  помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.

 

Дієслово: часові форми дієслів у Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Futuro Simpleу, Pretérito Indefinido.

Зворотні дієслова.  Дієслова індивідуального дієвідмінювання.

Іменник: рід, число іменників.

Прикметник: рід, число прикметників, узгодження іменника з прикметником.

Прийменник: місця, напрямку, часу.

Прислівник: місця, напрямку, часу.

Займенник: особові, присвійні, вказівні.

Артикль: означений, неозначений.

Числівник: кількісні (від 1 до 1000).

Порядкові (1°— 20°).

Сполучники: y / е — перед словами з i або hi.

Безособові речення.

 

Злитність голосних.

Інтонація кличних, наказових речень.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм  звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати  мову, що вивчається.

 

 

 

 

 

 

 

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 7-го класу учні:

 

Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;
— розуміють інструкції, прості вказівки;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно.

— роблять короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— коментують зображене на малюнку або фото;
— описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
— висловлюють певні емоції;
— спонукають до дії (закликати, запропонувати, наказати);
— використовують позамовні засоби (жести, міміку).
Обсяг висловлювання — не менше 10 речень.

— розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування в межах мовного матеріалу, набутого протягом початкової школи;
— ініціюють і закінчують діалог;
— ведуть короткі діалоги етикетного характеру;
— підтримують  спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
— розігрують короткі сценки, виступаючи у певних ролях;
— беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
— використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
— емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Висловлення кожного —  не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— розуміють основний зміст різнопланових текстів;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 300 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, речення;
— оформляють лист,  листівку-вiтання;
— описують свій клас, кімнату, погоду, сім’ю, людей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

8-й клас (четвертий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

Подорож (загальні відомості про Великобританію, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок англійської мови)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

What does he/she look like? He / She has blue eyes and dark hair.
What’s she/ he like? She / he is kind and friendly.
I like oranges. I love playing tennis.
I have done it.
Is Tom from Australia? No, he isn’t. He is from Great Britain. I have been to London.
It’s interesting.
Because I like it.
What is our next lesson? —  It’s Geography. Are you sure? — Yes, I am.
Would you like some tea? Yes, please. No, thank you.
Oh, fantastic!
Bravo, Ann!
Well done, Nick.

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Назви географічних об’єктів.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види діяльності на уроці іноземної мови.

 

Часові форми: Present Perfect/ Past Perfect.
Модальні дієслова.
Іменник.
Прикметник.
Прийменник:
місця, напрямку, часу.
Прислівник: частотні (seldom, sometimes, often), часу (last month).
Займенник: особові, присвійні, зворотний.
Артикль.
Дієслово:
would, used to be used to.

Особливості інтонації.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 


НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

8-й клас (четвертий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

Подорож (загальні відомості про Нiмеччину, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок німецької мови)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Wie sieht dein Freund aus? Wem ist er ähnlich?

Gehen wir ins Warenhaus! — Ja, gern/ Nein, ich kann nicht.

Welchen Pulli nimmst du? — Ich nehme diesen.

Haben Sie eine Nummer großer? — Tut mir Leid.

Was kostet ...? ... kostet 40 Euro/Hrywnja.

Gefällt dir ...?

Das Kleid/... gefällt mir (nicht).

Das Kleid ist sehr hübsch.

Was ist dein Lieblingsessen?— Mein Lieblingsessen ist ...

Was isst du zum Frühstück? Zum Frühstuck esse ich ... 

Bitte, eine Fahrkarte nach ...! Einfach, oder hin und zurück?

Gute Reise.

Entschuldige/Entschuldigen Sie bitte!

Oh, wie schön!/...

Viel Spaß!

Schöne Ferien!
Das ist das Buch des Lehrers. Wo warst du? Ich war ...

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Назви географічних об’єктів.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види діяльності на уроці іноземної мови.

 

Іменник: Іменники в Genitiv. Genitiv власних назв.

Дієслово: Дієслова з невідокремлюваними префіксами.  Минулий розповідний час  (Präteritum).

Прикметник: Відмінювання прикметників.

Займенник:  Неозначені займенники.

Прийменник: Прийменники, що керують Genitiv.

Речення: Підрядні з’ясувальні речення.

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

8-й клас (четвертий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

Подорож (загальні відомості про Францію, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок французької мови)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Je vous présente ...  C’est mon ami ...  Ravi de faire ta connaissance.  Il est professeur de français ...  Ma mère travaille comme. Mon père est ouvrier...

Combien de leçons nous avons aujourd’hui ? La récréation a lieu de 8 heures 45 à 9 heures. Ma journée de travail débute à. Ma matière préférée c’est ...  Puis-je parler à ... ? Vous désirez ? L’Ukraine a la superficie  ... , sa population est.
Le coq est un emblème national. Les symboles nationaux de la France sont.

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Назви географічних об’єктів.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види діяльності на уроці іноземної мови.

 

Особові займенники;

часткові артиклі;

злиті артиклі;

теперішній час,  минулі часи дієслів  (Passé Composé, Passé Récent);

майбутній час діє- слів (Futur Proche);

заперечна форма дієслів;

наказовий спосіб;

рід і число прикметників;

прикметник quel;

складнопідрядні речення зі сполучниками que, qui.

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи.

Інтонація різного типу речень.

Логічний наголос.

Транскрипція.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

8-й клас (четвертий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (родинні зв’язки, розпорядок дня)
Одяг, їжа, напої
Відпочинок і дозвілля (захоплення, вільний час, канiкули)
Природа.  Погода

Подорож (загальні відомості про Іспанію, Україну)
Рідне місто/ село
Свята і традиції

Шкільне життя (навчальні предмети, робочий день, урок іспанської мови)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
характеризувати якості особистості;
— порівнювати предмети;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Somos tres.

Yo soy la menor, mayor.

Mi madre es bastante joven.

Mi padre es una persona muy simpática y alegre.

Trabaja en una empresa.

Trabaja con ordenadores.

Nos llevamos bien...

Me encanta trabajar con mi ordenador.

Prefiero descansar en ...

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta viajar en avión porque es muy cómodo y rápido...

¿Te cae la lectura?

Este verano he descansado en la costa del mar Negro.

Fenomenal.

Está lloviendo.

¿Cómo puedo llegar a la estación de ferrocarril?

Mañana pienso ir al cine después de las clases.

El domingo vamos a patinar.

Quiero hacer una fiesta para mis amigos.

Члени родини.
Час.
Щоденні справи.
Предмети одягу.
Продукти харчування.
Напої.
Види відпочинку та занять.
Свята.
Назви географічних об’єктів.
Природні явища.
Назви навчальних предметів.
Види діяльності на уроці іноземної мови.

 

Дієслово: Правильні, неправильні форми дієслів у Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Futuro Simple, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto.

Іменник: рід, число.

Прикметник: рід, число.

Прийменник: місця, напрямку, часу.

Прислівник: способу дії.

Артикль: означений, неозначений.

Числівник: кількісні  від 1 000 000. Порядкові (20°—50°).

Сполучник: о (u — перед словами на о, ho).

Інтонація речень з однорідними членами. Емфатичний наголос.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 

 

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 8-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють чіткі вказівки, прохання тощо, щоб задовольнити конкретні потреби, якщо мовлення достатньо чітке й повільне;
— розуміють основний зміст короткого повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

— зв’язно описують місце, явище, об’єкт, подію;
— будують висловлювання з опорою на текст, ключові слова, серію малюнків тощо;
— передають зміст почутого, побаченого, прочитаного;
— роблять послідовний виклад минулих подій;
— повідомляють про повсякденну діяльність учня (вдома, у школі, в позаурочний час);
— розповідають про певні події в особистому житті — своєму, своєї сім’ї, друзів;
Обсяг висловлювання — не менше 12 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— відповідають на запитання щодо особистого життя (питання звучать чітко й у дещо сповільненому темпі);
— роблять пропозиції, використовуючи репліки спонукального характеру;
— реагують на  пропозиції, твердження тощо;
— обмінюються інформацією;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матерiалом, набутим у попередні роки.
Висловлення кожного — не менше 7 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос і про себе (з повним розумінням) короткі тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— знаходять  основну інформацію у  текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють  зміст  листів, листівок  особистого характеру.
Обсяг — 400 друкованих знаків.

— пишуть особистого листа  з опорою на зразок;
— пишуть короткі записки чи повідомлення з метою задоволення побутових повсякденних потреб;
— описують свою повсякденну діяльність, певні події в особистому житті своєї сім’ї, друзів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

9-й клас (п’ятий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

       Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиційне харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
 

Подорож (підготовка до подорожі) 
Великобританія (Лондон)
Україна (Київ)

 

Шкільне життя          (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

— Is he clever?
Is he nice?
— Yes, he is.
— Can he ride a bicycle?

— What’s your favourite lesson?
— Well, I don’t like history and  Anton doesn’t like mathematics.
— What’s your favourite food?
— I love chocolate!
— What does he do? — He works at...
— Have you ever been to...? — Yes, I have. No, I haven’t.
Do you have to wear school uniform?
I have been reading a great book about...
Emma said she had never been to London.
Iprefer basketball to football.
You had better not to fail the text.

Зовнішність людини.
Назви рис характеру.
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Дієслова: Present Perfect, Continuous, Active Voice. Пряма мова.
Модальні дієслова: can, could, may, must, have to, should.
Прислівник: частотні, ступеня, часу.
Сполучник: so, as...as, so...as.
Артикль: означений, неозначений, відсутність артикля.

Інтонація речень з порівняннями. Випадки наголошення прийменників, сполучників у реченнях.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 

 


НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

9-й клас (п’ятий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

    Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиційне харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
Подорож (підготовка до подорожі) 
Німеччина (Берлін)
Україна (Київ)

Шкільне життя          (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Es ist anstrengend, Geschirr zu spühlen. Du bist unmöglich.

Lass mich in Ruhe!

Ich kaufe nichts, weil ich kein Geld habe.

Wo ist das Messer? Ich schneide den Braten.

Ich möchte Spaghetti, bitte.

Obst ist gesund. Du musst dich gesund ernähren. Ich esse viel Obst und Gemüse.

Ich trinke gewöhnlich Tee ohne Zucker.

Wenn du die Zeit hast, kannst du ...

Wie geht’s? Nicht gut, es scheint mir, ich bin krank. Was hast du denn? Ich habe Fieber. Ich fühle mich nicht wohl.

Wo treffen wir uns? — Um 8 am Kino. Ich habe zwei Kinokarten. Kommst du mit? —

Ja, gerne. Der Film war fantastisch.

Sie ist fit, weil sie Sport treibt.

Wo fährst du denn hin?

Wieder nach Berlin?

Willkommen in Berlin/Kyjiw!

Berlin/Kyjiw liegt ...

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind ...

 

Зовнішність людини.
Назви рис характеру.
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Іменник: Окремі випадки відмінювання. Віддієслівні іменники.

Дієслово: неозначена форма  (Infinitiv Aktiv) з zu і без нього.

Прикметник: Як частина присудка для позначення процесу.

Займенник: Неозначені займенники.

Числівники:  дроби.

Речення: підрядні речення причини та часу.

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

9-й клас (п’ятий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні   компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиційне харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
Подорож (підготовка до подорожі) 
Франція (Париж)
Україна (Київ)

Шкільне життя          (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Mon  meilleur ami s’appelle ...  Je peux lui confier tous mes secrets ...   Il est le premier en classe. Tu es fort en français ? — C’est un bon professeur de français.  Parce qu’il est ... 

Je pense que... Pourquoi on apprend le français ?  On apprend le français pour.

Qu’est-ce qu’on fait pendant le cours de français ? Quels sports aiment les adolescents?

Ils s’intéressent tous au football. C’est de la folie. Il est très utile pour la santé faire du sport.

Pour acheter.

Pour le repas je prends ...

Зовнішність людини.
Назви рис характеру.
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Особові займенники.

Часткові артиклі.

Теперішній час дієслів.

Минулі часи (Passé Composé, Imparfait, Passé Récent).

Майбутні часи (Futur Proche, Futur Simple).

Заперечна форма дієслів.
Наказовий спосіб  узгодження прикметників.

Ступені порівняння прикметників.

Прикметник quel.

Неозначені прикметники.

Займенники y та en.

Сполучники parce que, mais, où, que.

Якісні, обставинні, питальні прислівники.

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи.

Інтонація різного типу речень. Логічний наголос.

Транскрипція.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

9-й клас (п’ятий рік навчання)

 

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, мої друзі (зовнішність, риси характеру)
Покупки (відвідування  магазинів)
Харчування (традиційне харчування)

Спорт (види спорту, Олімпійські ігри)
Подорож (підготовка до подорожі) 
Іспанія (Мадрид)
Україна (Київ)

Шкільне життя          (улюблений предмет)

 

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати  якості особистості та вчинки людей;
— порівнювати предмети і дії;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— вибачатися;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції.

Es atento, responsable, activo, sincero, sensible, egoista, de mal carácter, avaro, aburrido.

¡Excelente!

¿Quieres jugar al tenis?

De acuerdo.

Gracias, no puedo.

Estoy ocupado.

Me gusta más ver la tele que ir al cine.

¿Sabes cocinar?

¿Quieres preparar patatas fritas?

¿Tienes ganas de visitar el parque de atracciones?

Es lástima, pero no puedo porque ...

No se puede comer mucho por la noche.

A mí me parece que ...

Pienso ir a descansar a los Cárpatos.

¿Qué planes tienes para las vacaciones que vienen?

Me encanta...

Зовнішність людини.
Назви рис характеру.
Види магазинів.
Основний асортимент товарів.
Ціна.
Гроші.
Розміри одягу.
Назви страв.
Види спорту.
Види транспорту.  Предмети багажу.
Проїзні документи.
Визначні місця столиць.
Види діяльності на уроках.

 

Дієслово:

Futuro Simple,

Participio Pasado,

Pretérito Indefinido,

Pretérito Pluscuamperfecto. Зворотні діє- слова.

Іменник: cуфікси -ito, -ita.

Прикметник: рід, число.

Прийменник: місця, часу, напрямку.

Займенник: питальні та окличні займенники.

Числівник: Порядкові (50°—100°).

Інтонація повного перерахування. Деякі випадки асиміляції звуків в іспанській мові.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність  використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 

 

 

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 9-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі;
— розуміють основний зміст короткого  повідомлення.

— логічно будують  висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення;
— описують події, явища, об’єкти, людей, тварин;
— висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо;
— дають свою оцінку явищам, подіям тощо;
— характеризують персонаж казки, мультфільму, оповідання тощо;
— роблять коротку тематичну презентацію;
— роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування.
Обсяг висловлювання — не менше 14 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;
— під час спілкування демонструють володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років.
Висловлення кожного — не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають  (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на  знайомому мовному матеріалі;
— знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою);
— розуміють  зміст  листів, листівок  особистого характеру.
Обсяг — 500 друкованих знаків.

— підтримують  писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню;
— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 12 речень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

10-й клас (шостий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна
компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (улюблені книги,  письменники, літературні герої)

Засоби масової інформації

Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, відвідування концертів)

Великобританія (країна і люди)

Україна (країна і люди)

Шкільне життя (школи за кордоном та в Україні)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані.

 

A great shot, Nick.
Well done! You are playing very well today.
Do we have to meet early? I hate getting up early on Saturday.
Are you going to come tomorrow?
Of course, I am.
She is as...as...
Can you...? Could you...? Are you allowed to go to bed when you like? — They let me do what I want.
The film is produced by British team.
It’ made of plastic.
This letter will be sent tomorrow.
This joke made me laugh.
I had been running so I was out of breath when I got home.

Повсякденні дії.

Громадські розваги та види дозвілля.

Активний відпочинок.

Кореспонденція. Літературні жанри.

Робота в бібліотеці.

Періодичні видання.

Рубрики.

Музичні жанри, інструменти.

Географічні поняття, види ландшафтів.

Типи шкіл. Навчальний персонал.

Система  оцінювання.

 

Модальні дієслова, модальні вирази: to be allowed to, to let/ make smb do.
Іменник: злічувані та незлічувані.
So do I
Neither... nor... 
Either... or..
.
as ... as.

Непрямi запитання.

Пряма мова та непряма мова. Passive Voice, Past Perfect Continuous.

Інтонація реплік погодження. Інтонація складного речення.
Інтонація реплік поради та висловлення почуттів.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.


НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

10-й клас (шостий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна
компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (улюблені книги,  письменники, літературні герої)

Засоби масової інформації

Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, відвідування концертів)

Німеччина (країна і люди)

Україна (країна і люди)

Шкільне життя (школи за кордоном та в Україні)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані.

 

Interessieren Sie sich für Theater nicht? — Doch!

Laute Musik mag ich nicht.

Darüber müssen wir diskutieren. Wer ist dafür? Wer ist dagegen?

Ich mag klassische Musik.

Ich spiele in einer Band.

Was Interessantes/Neues liest du?

Mein Lieblingsbuch/ Lieblingsdichter ist ...

Die Hauptperson, die (welche) ...  gefällt mir gut/ gefällt mir nicht.

Manchmal treffe ich mich mit meinen Freunden, um in die Bibliothek/ins Konzert zu gehen.

Welches Gebirge?

— Das Gebirge, durch das die Weser fließt.

Der Vater arbeitet viel, damit die Kinder besser leben.

Du brauchst ..., um... zu...

Повсякденні дії.

Громадські розваги та види дозвілля.

Активний відпочинок.

Кореспонденція. Літературні жанри.

Робота в бібліотеці.

Періодичні видання.

Рубрики.

Музичні жанри, інструменти.

Географічні поняття, види ландшафтів.

Типи шкіл. Навчальний персонал.

Система  оцінювання.

 

Іменник: Іменники іншомовного походження.

Дієслово: Інфiнітивний зворот um ... zu + Infinitiv.

Прикметник:

Субстантивація прикметників.

Займенник: Відносні займенники.

Прислівник:

Займенникові прислівники.

Речення: Підрядні означальні речення.

Підрядні речення мети.

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

10-й клас (шостий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна
компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (улюблені книги,  письменники, літературні герої)

Засоби масової інформації

Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, відвідування концертів)

Франція (країна і люди)

Україна (країна і люди)

Шкільне життя (школи за кордоном та в Україні)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані.

 

Etre absolument pour ou contre. Pour ma part.

En ce qui me concerne; pas possible; c’est pas vrai; je suis impressionné.

Pour préparer un repas il faut.

Parfois je mets la table. Tout d’abord je mets...

Après les cours je dois...

On garde les traditions de nos parents.

Je crois que...  Je suis d’accord.

Je ne suis pas d’accord. A mon avis, je suis sûr, je suis surpris, je m’étonne, je pratique le sport, je fais du sport. Le monde de francophonie c’est...

Etre francophone c’est... Le climat est varié. Au sud il est. Il faut lutter contre la pollution. Après les classes je fréquente les cercles de... Aller en avion...

Повсякденні дії.

Громадські розваги та види дозвілля.

Активний відпочинок.

Кореспонденція. Літературні жанри.

Робота в бібліотеці.

Періодичні видання.

Рубрики.

Музичні жанри, інструменти.

Географічні поняття, види ландшафтів.

Типи шкіл. Навчальний персонал.

Система  оцінювання.

 

Неозначений прикметник tout.

Минулі часи Passé Composé,

Imparfait. Заперечення  з

Jamais Plus... Дієслова групи prendre.

Ступені порівняння прикметників і прислівників.

Займенники en, y.

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень. Поглиблення знань про особливості французької вимови, поділ речень на ритмічні групи.

Транскрипція.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

10-й клас (шостий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні    компетенції

Соціокультурна
компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (улюблені книги,  письменники, літературні герої)

Засоби масової інформації

Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, відвідування концертів)

Іспанія (країна і люди)

Україна (країна і люди)

Шкільне життя (школи за кордоном та в Україні)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки;
— розповідати про свої захоплення, уподобання;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати  свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції;
— надавати схвальну/несхвальну оцінку подіям, ситуацiям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані.

 

— En mi opinión...

— Me parece...

— Vale la pena practicar algún deporte.

— No estoy de acuerdo.

— No tienes razón...

¿Qué te gusta más el cine o el  teatro?

Me da igual.

Superdivertido. Aconsejo...  Oye, ¡qué buena idea! Vale.  Me encantaría, pero (es que)...  No puedo, es que...  No es así. Ha salido bien, mal.  Es justo, no es justo. Estás equivocando.  Es imposible, nada de eso.

Повсякденні дії.

Громадські розваги та види дозвілля.

Активний відпочинок.

Кореспонденція. Літературні жанри.

Робота в бібліотеці.

Періодичні видання.

Рубрики.

Музичні жанри, інструменти.

Географічні поняття, види ландшафтів.

Типи шкіл. Навчальний персонал.

Система  оцінювання.

 

Дієслово: Узгодження дієслівних часів
Presente de Subjuntivo.

Іменник: ряд складних за формою іменників.

Прикметник: ступені порівняння прикметників.

Прийменник: por, para, contra, entre, sobre.

Прислівник: ступені порівняння прислівників.

Займенник: присвійні займенники (слабка та сильна форми).

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок. Інтонація речень з альтернативними запитаннями.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати  різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір  привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію.

 

 

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 10-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);
— розуміють основний зміст короткого  повідомлення;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі.

— логічно і послідовно, відповідно до навчальної ситуації роблять розгорнуте повідомлення в межах тематики, визначеної програмою;
— передають  зміст прочитаного або почутого у формі розповіді, опису;
— дають оцінку прочитаному або почутому;
— роблять підготовлене повiдомлення, самостійно добираючи матеріал і використовуючи додаткові відомості.
Обсяг висловлювання — не менше 16 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;
— беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією на основі прочитаного, почутого, побаченого, висловлюючи при цьому свою думку.
Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповідає цілям, завданням, умовам спілкування  в межах програмної тематики.
Висловлення кожного — не менше 9 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

 

— читають (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;
— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).
Обсяг — 600 друкованих знаків.

— письмово передають інформацію адекватно цiлям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;
— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 16 речень).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

11-й клас (сьомий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Великобританія (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо); — надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

Are you OK, Mark? You look worried.
What a beautiful view. I’m having a great time.
Look! I can see her. Rob likes school. However, he doesn’t like mathematics.
Are you nervous?
Yes, a bit. How long have you lived there? I’m not sure you are right. If the weather is fine we’ll go for a walk. I’ll help you as soon as I’m free. What would you like to do tonight? — I have no idea / I have a bad idea. In my opinion we should protect animals.
I expect him to meet you soon.
That’s brilliant!
He had done it by 6 yesterday.
The letter has been written by Helen. Please, forgive me. Never mind.

Повсякденні дії.
Громадські розваги та види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття. Типи шкіл.
Правила поведінки.

 

Дієслово: стверджувальна, питальна форми дієслів в Present Perfect                 (Active, Passive),  Past Perfect, Conditional I, Інфінітив.
Модальні дієслова, модальні вирази: may, might.
Непряма мова: стверджувальні речення; накази та прохання.
Сполучники: if, when, as soon as, till, until, etc.

Особливості інтонації.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 

 

 


НIМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

11-й клас (сьомий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Німеччина (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо); — надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

Ich hätte gerne ...

Was willst du Konkretes tun?

Wann sehen die meisten Jugendlichen fern?

Ist Fernsehen schädlich?

Ich sehe meistens am Abend fern.

Ich finde, dass ...

Am liebsten sehe ich ... , weil ...

Was kommt jeden Tag im Fernsehen?

Stell mal das Radio an!

Statt Radio zu hören, solltest du ...

Du siehst toll aus!

Was hast du denn gemacht?

Ich habe ... Kilo abgenommen/zugenommen.

Sie sprach Deutsch besser, als wir erwartet hatten.

Je frührer du anfängst, desto besser wird das Resultat.

Entschuldigen Sie, wie komme ich zu ...

Gehen Sie an der Post vorbei und dann gleich wieder rechts.

Was ist für dich bei einem Beruf wichtig? —

Meine Erwartungen an dem Beruf sind ...

Ich möchte ... werden.

Weiteres zu meiner Person finden Sie in meinem Lebenslauf.

Повсякденні дії.
Громадські розваги та види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття. Типи шкіл.
Правила поведінки.

 

Іменник: Систематизація.

Дієслово: Умовний спосіб (Konjunktiv II). Інфiнiтивні звороти: statt ... zu + Infinitiv; ohne ...  zu + Infinitiv.

Прикметник: Особливі форми ступенів порівняння.

Займенник: систематизація.

Прислівник: Ступені порівняння.

Числівник: Систематизація.

Речення: Підрядні речення місця зі сполучниками.

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

11-й клас (сьомий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні    компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Франція (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо); — надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

Ça m’étonne.

Effectivement.

Je préfère...

J’aime lire les romans...

Je suis stupéfait.
Il est amoureux.

Je suis fou de qn. Ma musique préférée est...

Il est defendu de...

Il incarne le personnage de... Je suis deçu. Ce qui me plaît c’est...

La façon dont tu travailles.

Il a gagné mon cœur

Si on mange mal on risque de... Je voudrais être en correspondance. Le systeme d’enseignement en...

La numération des classes est... La superficie.

Le pays est baigné par... La population compte. Le climat est. La salle de spectacle est.

En ce qui concerne ...

On prend cette information.

Повсякденні дії.
Громадські розваги та види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття. Типи шкіл.
Правила поведінки.

 

Пасивна форма дієслів.

Простий минулий час Passé Simplé.

Відносні складні займенники.

Відносні займенники qui,

Que, dont, où. Неозначений займенник.

Простий майбутній час.

Вживання теперішнього часу після si.

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень.

Поглиблення знань про особливості французької вимови, поділ речень на ритмічні групи.

Транскрипція.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

11-й клас (сьомий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Стиль життя (здоровий спосіб життя, розваги, друзі по листуванню)

Шкільна бібліотека (вибір книг для читання, улюблений письменник /книга/ літературний герой)
Засоби масової інформації (преса)
Музика (музичні стилі, композитори, музиканти, виконавці, відвiдування концерту)
Іспанія (географічне положення, клiмат, населення)
Україна (географічне положення, клімат, населення)

Шкільне життя (школи в Україні та за кордоном)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки та вчинків людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали та спосіб життя;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати свої враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо); — надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу.

Lo que yo propongo es...,  Bueno, pero me parece que...  Cuando tengo tiempo libre lo más que me gusta hacer es... Muchos mis amigos de colegio se dedican a... ¿Te atrae coleccionar sellos?  ¿Comparten tus amigos tu afición? Eso me da mucha lástima. Lo siento mucho.  Me alegro... Me alegra...  Me pone triste... Me pongo triste...

Sueño con...

Díme lo que piensas de la película... Bueno, lo que se refiere a mí... 

Haz el favor de contarme.

Повсякденні дії.
Громадські розваги та види дозвілля.
Активний відпочинок.
Кореспонденція.
Літературні жанри.
Робота в бібліотеці.
Періодичні видання.
Рубрики.
Музичні жанри/інструменти.
Географічні поняття. Типи шкіл.
Правила поведінки.

 

Дієслово:  Узгодження часів (Modo Indicativo, Pretérito Imperfecto de Subjuntivo, Potencial Simple). Підрядні умовні речення І типу.

Дієслівні конструкції: iniciar a + Infinitivo, principar a + Infinitivo, tener + Participio, seguir + Gerundio, continuar + Gerundio. Дієслова індивiдуального діє- відмінювання в Pretérito Indefinido.

Іменник: множина складних за формою іменників.

Прийменник: sin, bajo, hasta, hacia.

Займенник: заперечні займенники.

Сполучники: ni...ni, así...como, también, tampoco, no sólo...sino también, ya...ya, bien...bien, sea...sea, ora...ora.

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок.

Знання  культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— знаходити, розумiти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 11-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст     текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

— висловлюють свої переконання, думки, згоду або незгоду тощо у відповідь на отриману інформацію;

— роблять стислі пояснення до плану або ідеї;

— розповідають історії, сюжет книжки/фільму тощо і висловлюють своє ставлення/враження.

Обсяг висловлювання — не менше 18 речень.

— спілкуються, дотримуючись основних  норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами в межах певної ситуації спілкування, а також, використовуючи інформацію з прочитаного, почутого, побаченого;

— беруть участь у діалогах різних типів, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій;

— беруть участь у дискусії, аргументуючи свою точку зору.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому за попередні роки вивчення мови, і відповідає цiлям, завданням, умовам спілкування  в межах програмної тематики.

Висловлення кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі).

Обсяг — 700 друкованих знаків.

— передають в письмовій  формі зміст почутого, прочитаного, побаченого;

— письмово передають інформацію адекватно цілям, завданням спілкування, правильно оформлюючи повiдомлення залежно від його форми;

— описують предмет, особу, події, явища, об’єкти (в межах 18 речень).

 

 

 

 

 

 

 


АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

12-й клас (восьмий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

 Лінгвістичні                                               компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Великобританія (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані;
— коментувати та оцінювати події, факти, явища;
— аргументувати свою точку зору, позицію у дискусії.

Would you like to come to a party next Saturday?
Sure. Howabout going to the cinema? I’m sorry, I can’t. I’m busy. Nice day, isn’t it?
Do you mind if I open the window?
Where can I buy a ticket? How longf does it take to get to... by...
I’m going to visit my granddad.
I’m afraid I will be busy. Most of all I like to...
It would be better... You’d better... You’d rather... In my opinion... As a matter of fact... It depends on...
I’m terribly sorry to keep you waiting. Singing is not my cup of tea.
The book is worth reading. I’m looking forward to hearing from you. What a surprise! Have a good trip! Would it be possible...? He asked if/ whether we had done it in time. He wanted to know why I was absent.

Особисті дані.
Природні ресурси.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики роботи і професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Дієслово: Future Tenses, Past Tenses, Passive Voice, Conditionals I/II, фразеологічні вирази, Герундій.
Модальні дієслова, модальні вирази.
Складносурядні, складнопідрядні речення (Non-defining Clauses).

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.
Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках тощо.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

12-й клас (восьмий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Німеччина (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і надавати пораду, пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані;
— коментувати та оцінювати події, факти, явища;
— аргументувати свою точку зору, позицію у дискусії.

Kommst du mit auf den Sportplatz?— Nein ich habe viel zu tun.

Sport ist gesund/ fantastisch/ interessiert mich nicht.

Wenn ich Sport mache, fühle ich mich ...

Wie viele Kalorien haben Spaghetti?

Borstsch ist eine ukrainische Spezialität.

Was sind die Nationalgerichte in Deutschland/in der Ukraine?

Waldbrände zerstören viel Wald. Hurrikane zerstören Häuser.

Auf dem Bild ist ein Junge zu sehen.

Ich habe keine Ahnung vom Computer.

Er sitzt den ganzen Tag am Computer.

Als ich am Bahnhof ankam, war der Zug gerade abgefahren.

Особисті дані.
Природні ресурси.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики роботи і професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Іменник: Систематизація.

Дієслово: Дієслово lassen. Дієприкметник (Partizip I).

Прикметник:

Систематизація.

Займенник: Систематизація.

Прислівник: Ступені порівняння.

Числівник: Систематизація.

Речення: Умовні підрядні речення. Складносурядні речення.

Речення з конструкціями: haben/sein + zu + Infinitiv.

Удосконалення знань, навичок і вмінь, набутих  у попередні роки навчання.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

12-й клас (восьмий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

 Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Франція (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані;
— коментувати та оцінювати події, факти, явища;
— аргументувати свою точку зору, позицію у дискусії.

C’est extraordinaire !

Vraiment merveilleux !

Pas de chance.

Je trouve...

Je n’ai pas le moral. Pas question de. Ce serait bien de... Je n’ai envie de rien.

Il est intéressant de faire...

Par quoi est connu ...?

C’est  logique que... Tu me manques. Je regrette mon ancienne maison. Laissez-moi vivre ma vie. Je suis content de mes parents. Il est interdit de faire du feu. Ne cueillez pas les fleurs. Qu’est-ce qu’il y a comme émission sur... ? Et sur les chaines... ?

Le film est trop violent. Les publicités cela ... Il est temps de prendre la décision Avant de choisir un metier posez-vous quelques questions. Les curiosités de cette ville sont.

Особисті дані.
Природні ресурси.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики роботи і професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Обмежувальний зворот Ne... que.

Простий майбутній час.

Безособовий зворот il est +.

Прикметник.

Минулий час Plus- que-parfait.

Узгодження часів дійсного способу.

Безособові звороти з дієсловом être.

Неособові форми дієслів (герундій,

дієприслівник).

Інтонація розповідних, питальних, складносурядних речень. Поглиблення знань про особливості французької вимови, поділ речень на ритмічні групи.

Транскрипція.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.


ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

12-й клас (восьмий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні  компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

 

 

 

 

Лексична

 

Граматична

Фонетична

 

 

Особистісна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публічна

 

 

 

 

 

 

 

Освітня

Я, моя сім’я, друзі (автобіографія)
Природа і погода (навколишнє середовище, охорона довкілля)

Засоби масової інформації (телебачення і радіо, програми, ведучі, улюблена радіо-/телепередача)
Молодіжна культура (зовнішність, захоплення, молодіжні організації, клуби, табори)
Наука і технічний прогрес
Іспанія (великі міста, пам’ятки культури)

Робота і професія (професії, вибір професії)

— описувати людей, предмети, дії, явища, самопочуття, події;
— характеризувати якості особистості, вчинки людей і стосунки між людьми;
— висловлювати власне ставлення до поведінки, вчинків, думок, позицій інших людей;
— порівнювати предмети, дії, вчинки, ситуації, факти, явища;
— розповідати про свої захоплення, уподобання, ідеали, спосіб життя, мрії, аргументуючи власний вибір;
— запитувати та надавати інформацію про явища, події, факти;
— аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку;
— розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надання необхідних відповідей;
— пропонувати щось та приймати або відхиляти пропозицію;
— висловлювати своє враження, почуття та емоції у зв’язку з почутим, побаченим, прослуханим (сумнів, подив, стурбованість, радість тощо);
— надавати схвальну / несхвальну оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам і діям;
— просити і давати пораду, пояснення, допомогу;
— коментувати статистичні дані;
— коментувати та оцінювати події, факти, явища;
— аргументувати свою точку зору, позицію у дискусії.

Lo que más yo  valoro es...
Nos llevamos muy bien. Nos entendemos perfectamente.
Quiero contarte mis impresiones... Lo encuentro muy agradable/ desagradable.  Me aburre... Me emociona...

En cuanto a los últimos sucesos políticos... Creo que ... Nos preocupamos también por... Me parece que es un problema muy agudo.  Se sabe...  A mi modo de ver...   Respecto a... Supongo que... Tienes (toda la) razón. Sin duda (alguna).

Su manera de... Su modo de vida...   En realidad...   Efectivamente... Se nota que...  Se ve..., se destaca... Las  cifras muestran... Es increíble. ¡No me digas!   ¡Qué va!  ¡Qué envidia me das! Me estás tomando el pelo.

Особисті дані.
Природні ресурси.
Види радіо- і телепрограм.
Течії молодіжної культури.
Клуби і товариства.
Відомі вчені.
Винахідники і винаходи.
Пам’ятки культури. Характеристики роботи і професій.
Фактори впливу на вибір професії.

 

Дієслово:  Непряма мова, узгодження  часів (Modo Indicativo). Підрядні умовні речення ІІ типу. Систематизація діє- слівних часів. Складнопідрядне речення. Повторення граматичних структур, введених у попередніх класах.

Іменник: іменники, що вживаються тільки в множині: los alrededores, los anteojos, las gafas.

Прийменник: hacia, según, desde, ante, tras.

Займенник: відносні займенники.

Артикль: вживання неозначеного, означеного артикля, відсутність артикля.

Вигуки:  ¡eh! ¡ah! ¡oh! ¡ay! ¡bah! ¡aga! ¡aha! ¡uf! ¡puf! ¡bravo! ¡vaya! ¡hola! ¡salud! ¡buenos días! ¡ buenas tardes! ¡ buenas noches! ¡adiуs!

Вимова в цілому досить чітка для розуміння, незважаючи на присутність помітного акценту. Під час спілкування може виникати необхідність перепитувати та повторювати.

Удосконалення слуховимовних та інтонаційних навичок.

Знання культури спільноти або спільнот країни, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— міжособистісні стосунки;
— цінності, ідеали, норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— здатність використати різні стратегії для контакту з представниками інших культур;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків;
— правила вступу до розмови.
Правила ввічливості.
Вирази народної мудрості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення;
— знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію;
— використовувати нові технології.

 


МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 12-го класу учні:

 

Аудіювання

                                              Говоріння

Читання

Письмо

 

Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення

 

 

— розуміють  інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису);

— розуміють основний зміст  текстів відповідно до тематики ситуативного спілкування, виділяючи головну думку/ідею, диференціюючи основні факти і другорядну інформацію;

— вибирають необхідну інформацію з прослуханого.

Використовують лінгвістичну і контекстуальну здогадку, спираючись на сюжетну лінію чи наочність.

— висловлюються відповідно до певної ситуації або у зв’язку з прочитаним, почутим, побаченим;

— описують об’єкти повсякденного

оточення, події й види діяльності, в яких учень бере участь;

— розповідають про  повсякденне життя, про минулу діяльність, про плани на майбутнє, дотримуючись нормативного мовлення.

Обсяг висловлювань — не менше 20  речень.

— спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається;

— ведуть бесіду з однією чи кількома особами відповідно до комунікативної ситуації в рамках  тематики, визначеної програмою;

— розширюють запропоновану співбесідником тему розмови, переходять на іншу тему;

— адекватно поводяться у комунікативних ситуаціях, демонструючи мовленнєву поведінку, характерну для носіїв мови;

— використовують міміку та жести.

Спілкування будується на мовному та мовленнєвому матеріалі, набутому в попередні роки вивчення мови, і відповiдає цілям, завданням, умовам спілкування  в межах програмної тематики.

Висловлювання кожного — не менше 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають  (з повним розумінням)  тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі;

— знаходять необхідну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою, пояснень у коментарі);

— переглядають текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації.

Обсяг — 1000 друкованих знаків

— заповнюють  анкету тощо;

— пишуть поздоровлення, запрошення, оголошення;

— пишуть записку-  повідомлення для друга / члена сім’ї;

— пишуть  лист-повідомлення у формі розповіді/ опису, висловлюючи свої враження, думки про особи,  події, об’єкти, явища, факти.

Обсяг — не менше 20 речень. 


Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

 

Види оцінювання

 

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, річне та підсумкова державна атестація. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили. Тому тематичне оцінювання з іноземної мови доцільно проводити саме за результатами поточного оцінювання.

Тематичне оцінювання з іноземної мови проводиться на основі поточного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Не допускається проведення оцінювання із кожного виду мовленнєвої діяльності окремо і диференційоване виставлення оцінок за них.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються. Вимоги до перевірки зошитів регламентуються Міністерством освіти і науки України.

 

Семестрове оцінювання

 

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). До журналу робиться, наприклад, такий запис:

15.12. Аудіюв.

 

18.12. Говор.

 

22.12. Читання.

 

25.12. Письмо

 

Критерії оцінювання знань, навичок і умінь

Творча робота

12 — 0 помилок

9 — 4 помилки

6 — 7 помилок

3 — 10 помилок

11 — 1—2 помилки

8 — 5 помилок

5 — 8 помилок

2 — 11 помилок

10 — 3 помилки

7 — 6 помилок

4 —  9 помилок

1 — 12 помилок

Диктант

12 — 0 помилок

9 — 4 помилки

6 — 7 помилок

3 — 10 помилок

11 — 2 помилки

8 — 5 помилок

5 — 8 помилок

2 — 11 помилок

10 — 3 помилки

7 — 6 помилок

4 —  9 помилок

1 — 12 помилок

Переклад і тестування

100 % — 12 балів

68—75 % — 8 балів

36—43 % — 4 бали

92—99 % — 11 балів

60—67 % — 7 балів

28—35 % — 3 бали

84—91 % — 10 балів

52—59 % — 6 балів

20—27 % — 2 бали

76—83 % — 9 балів

44—51 % — 5 балів

12—19 % — 1 бал

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Адіювання

Початковий

1

Учень розпізнає на слух найбільш поширені слова у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

 

2

Учень розпізнає на слух найбільш поширені словосполучення у мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

 

3

Учень розпізнає на слух окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки, побудовані на вивченому мовному матеріалі в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі.

Середній

4

Учень розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, пред’явлені в нормальному темпі.

 

5

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі.

 

6

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі невеликих за обсягом текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

Достатній

7

Учень розуміє основний зміст пред’явлених у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

 

8

Учень розуміє основний зміст стандартного мовлення у межах вивчених тем, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

 

9

Учень розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також “схоплює” основний зміст чітких повідомлень.

Високий

10

Учень розуміє основний зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, а також основний зміст чітких повідомлень.

Високий

11

Учень розуміє тривале мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

 

12

Учень без особливих зусиль розуміє тривале мовлення й основний зміст повідомлень.

Читання

 

Початковий

1

Учень уміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова.

 

2

Учень уміє розпізнавати та читати окремі вивчені словосполучення.

 

3

Учень уміє розпізнавати та читати окремі прості непоширені речення.

 Середній

4

Учень уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі прості тексти, побудовані на вивченому матеріалі.

 

5

Учень уміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

 

6

Учень уміє читати з повним розумінням короткі тексти, які можуть містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися.

Достатній

7

Учень уміє читати з повним розумінням короткі тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися. Уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характеру.

 

8

Учень уміє читати з повним розумінням тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, знаходити і аналізувати потрібну інформацію.

 

9

Учень уміє читати з повним розумінням адаптовані тексти, знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та робити відповідні висновки.

Високий

10

Учень уміє читати з розумінням основного змісту нескладні адаптовані тексти, використовуючи словник, уміє аналізувати їх.

Високий

11

Учень уміє читати адаптовані тексти, уміє аналізувати і робити висновки, порівнює отриману інформацію з власним досвідом.

 

12

Учень уміє читати адаптовані тексти, у разі необхідності використовуючи словник, уміє аналізувати їх і робити власні висновки.

Письмо

Початковий

1

Учень уміє писати вивчені слова.

 

2

Учень уміє писати вивчені словосполучення.

 

3

Учень уміє писати прості непоширені речення.

Середній

4

Учень уміє написати листівку за зразком.

 

5

Учень уміє написати коротке повідомлення за зразком у межах вивченої теми.

 

6

Учень уміє написати короткого особистого листа за зразком.

Достатній

7

Учень уміє написати коротке повідомлення за вивченою темою, використовуючи опори.

 

8

Учень уміє без використання опори написати повiдомлення за вивченою темою, зробити нотатки.

 

9

Учень уміє написати повідомлення на запропоновану тему, заповнити анкету.

 

10

Учень уміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми, написати особистого листа.

 Високий

11

Учень уміє передати свої міркування з у межах вивченої тематики, використовуючи різноманітні мовні засоби.

 

12

Учень уміє передати свої міркування з широкого кола питань у межах вивченої тематики, використовуючи різноманітні мовні засоби.

Говоріння

 

 Початковий

1

Учень знає вивчені найбільш поширені слова, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні.

 

2

Учень знає вивчені найбільш поширені словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні.

 

3

Учень використовує прості непоширені речення з опорою на зразок.

Середній

4

Учень використовує у мовленні прості речення і за опорами робить короткі повідомлення; у його мовленні є помилки.

 

5

Учень уміє робити короткі повідомлення з вивченої теми за опорами, вживаючи прості речення, ставить запитання і відповідає на них з опорою на зразок; у його мовленні є помилки.

 

6

Учень висловлюється за опорами в межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, малюнка, уміє починати і закінчувати розмову, погоджуватися або не погоджуватися; в його мовленні є помилки.

 Достатній

7

Учень уміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повiдомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.

 

8

Учень уміє логічно висловитися у межах вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або побаченого, висловлюючи власне ставлення до предмета мовлення; уміє підтримувати бесiду, вживаючи короткі репліки; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.

 

9

Учень уміє логічно висловлюватися у межах вивчених тем, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки; у його мовленні є помилки, які не заважають спілкуванню.

Високий

10

Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, у його мовленні можуть бути незначні помилки.

 

11

Учень уміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, аргументуючи власне ставлення до предмета спілкування; у його мовленні можуть бути незначні помилки.

 

12

Учень уміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними засобами.

 

За бажанням користувачів програми у зверстаному вигляді та в брошурах можна придбати у видавництві “Перун”, яке має дозвіл на видрук програм 12-річної школи (2—12 класи). Вони зверстані таким чином, що можуть слугувати календарним планом.

 

Замовляйте й отримуйте програми за собівартістю у видавництві “Перун”:

м. Київ, вул. Львівська, 25 (у буд. Гімназії східних мов).

Тел. (044) 424-05-57

м. Ірпінь, вул. III Інтернаціоналу, 105/А

Тел. (04497) 5-4-697

www.Perun.com.ua

 

Книга-поштою та відділ реалізації:

08200, Київська обл., м. Ірпінь,

Тел. Факс (04497) 6-00-54, 5-46-97, 6-02-02

Наша поштова адреса: 03055 — Київ, а/с 242. Бусел В. Т.

 

—————

Назад


Контакт

Mach mit! від Десятникhttps://www.facebook.com/tanja.swit