Посадові обов'язки вчителя

07.01.2016 18:57

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ УЧИТЕЛЯ

Організовує:

 • навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.
 • стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.
 • забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.
 • проведення уроків й інших навчальних занять в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.
 • реалізацію прийнятих в школі освітніх програм відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.
 • інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
 • вивчення учнями правил охорони праці.
 • умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
 • індивідуальну, позакласну роботу з учнями з предмета, що викладає.

Забезпечує

 • рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.
 • виконання правил і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.
 • оперативне повідомлення керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
 • покращення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
 • допуск на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.
 • заміну на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно за розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
 • дотримування Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.
 • підготовку до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію.
 • дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя .
 • своєчасне складання встановленої звітної документації;
 • своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу.
 • збереження обладнання, інвертаря, матеріалів, навчальних посібників, тощо, виховання в учнів бережливе ставлення до майна навчального-виховного закладу.

Здійснює

 •  вивчення індивідуальні особливості школярів, сприяння розвитку їхніх здібностей, талантів.
 • контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.
 • ведення в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.
 • чергування по школі відповідно графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.
 • постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).
 • періодичне медичне обстеження.
 • роботу в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження відповідно до розкладу навчальних занять, у період канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчального навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
 • захисти учнів від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, запобігання шкідливим звичкам учнів, пропагування здорового способу життя.
 • виконання рішення педради, нарад, шкільних комісій, наказів і розпоряджень адміністрації.
 • персональну відповідальність за життя і здоров’я дітей під час проведення уроків, інших заходів в школі (категорично забороняється виставляти учнів із класу під час уроків).

Бере участь:

 •  у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.
 • у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.
 • у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
 • у засіданнях ради школи, батьківського комітету школи, піклувальної ради закладу.
 • в організації, плануванні навчально-виховної роботи, режимі навчальної діяльності дітей та учнів в залежності від вікових особливостей і стану здоров’я, спрямованих на забезпечення відповідних умов для їх розвитку;
 • у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, вносить пропозиції фодо вдосконалення виховного процесу;
 • в обов'язкових планових загальношкільних заходах,

Має право на:

 • участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
 • захист професійної честі й гідності.
 • ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.
 • захист своїх інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
 • конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
 • вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів.
 • підвищення своєї кваліфікації.
 • проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
 • давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом, і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
 • розгляд питання і прийняття рішення тільки в межах своєї компетенції.

Розробляє:

 • річний (по семестрово) календарний план роботи, затверджений директором та поурочні плани роботи.
 • самостійне планування діяльності, яка визначена його посадовими обов'язками.

Погоджує:

 • свою роботу з директором школи. 

 

—————

Назад


Контакт

Mach mit! від Десятникhttps://www.facebook.com/tanja.swit