Критерії оцінювання роботи вчителя

07.01.2016 18:49

Критерії оцінювання роботи вчителя

І. Професійний рівень діяльності вчителя

Кваліфікаційні категорії

Критерії

Спеціаліст  другої  категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

1. Знання теоретичних і прак­тичних основ предмета

Відповідає загальним ви­могам, що висуваються до вчителя Має глибокі знання зі свого предмета

Відповідає вимогам, що ви­суваються до вчителя першої кваліфікаційної категорії. Має глибокі та різнобічні знання зі свого предмета й суміжних дисциплін

Відповідає вимогам, що висуваються до   вчителя вищої кваліфікаційної категорії. Має глибокі знання зі свого предмета і суміжних дисци­плін, які значно перевищу­ють обсяг програми

2. Знання сучас­них досягнень у методиці:

Слідкує за спеціальною і методичною літературою; . працює за готовими ме­тодиками й програмами навчання; використовує прогресивні ідеї минулого і сучасності; уміє самостій­но розробляти методику викладання

Володіє методиками аналізу ' навчально-методичної робо­ти з предмета; варіює готові, розроблені іншими методики й програми; використовує програми й методики, спря­мовані на розвиток особис­тості, інтелекту вносить у них (у разі потреби) корективи

Володіє методами науково-дослідницької, експеримен­тальної роботи, використовує в роботі власні оригінальні програми й методики

 

3. Уміння аналі­зувати свою ді­яльність

Бачить свої недоліки, прогалини і прорахунки в роботі, але при цьому не завжди здатний встанови­ти причини їхньої появи. Здатний домагатися змін на краще на основі самоаналі­зу, однак покращення ма­ють нерегулярний характер і поширюються лише на окремі ділянки роботи

Виправляє допущені по­милки і посилює позитивні п Моменти у своїй роботі, зна­ходить ефективні рішення. Усвідомлює необхідність сис­тематичної роботи над собою і активно включається в ті види діяльності, які сприя­ють формуванню потрібних якостей

Прагне і вміє бачити свою діяльність збоку, об'єктивно й неупереджено оцінює та аналізує її, виділяючи сильні і слабкі сторони. Свідомо намічає програму самовдос­коналення, її мету, завдання, шляхи реалізації

4. Знання нових

педагогічних

концепцій

Знає сучасні технології на­вчання й виховання; во­лодіє набором варіативних методик і педагогічних тех­нологій; здійснює їх вибір і застосовує відповідно до інших умов

Уміє демонструвати на прак­тиці високий рівень воло­діння методиками; володіє однією із сучасних техноло­гій розвиваючого навчання; творчо користується техноло­гіями й програмами

Розробляє нові педагогічні технології навчання й вихо­вання, веде роботу з їх апро­бації, бере участь у дослід­ницькій, експериментальній діяльності

5. Знання теорії педагогіки й ві­кової психології учня

"Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, але рідко застосовує їх у сво­їй практичній діяльності. Здатний приймати рішення в типових ситуаціях

Вільно орієнтується в сучас­них психолого-педагогічних концепціях навчання й ви­ховання, використовує їх як основу у своїй практичній діяльності. Здатний швидко -й підсвідомо обрати опти­мальне рішення

Користується різними фор­мами психолого-педагогічної діагностики й науково-обґрунтованого прогнозу­вання. Здатний передбачити розвиток подій і прийняти рішення в нестандартних си­туаціях

 

 

ІІ. Результативність професійної діяльності вчителя.

 

Критерії

Спеціаліст  другої  категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

1.Володіння способами інди­відуалізації навчання

Враховує у стосунках з учнями індивідуальні особливості їхнього розви­тку: здійснює диференційо­ваний підхід з урахуванням темпів розвитку, нахилів та інтересів, стану здоров'я. Знає методи діагностики рівня інтелектуального й особистісного розвитку дітей

Уміло користується елементами, засобами діагностики і корекції індивідуальних особливостей учнів під час реалізації дифе­ренційованого підходу. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібно­стей

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвитку обда­рованих дітей. Уміє трима­ти в полі зору «сильних», «слабких» і «середніх» за рівнем знань учнів; працює за індивідуальними плана­ми з обдарованими і слаб­кими дітьми

2.Уміння активізувати пізнавальну діяль­ність учнів

Створює умови, що форму­ють мотив діяльності. Уміє захопити учнів своїм пред­метом, керувати колектив­ною роботою, варіювати різноманітні методи й фор­ми роботи. Стійкий інтерес до навчального предмета і висока пізнавальна ак­тивність учнів поєднується з не дуже ґрунтовними знаннями, з недостатньо сформованими навичками учіння

Забезпечує успішне формування системи знань на основі само­управління процесом учіння. Уміє цікаво подати навчальний матеріал, активізувати учнів, збудивши в них інтерес до осо­бистостей самого предмета; уміло варіює форми і методи навчання. Міцні, ґрунтовні знання учнів поєднуються з ви­сокою пізнавальною активністю і сформованими навичками

Забезпечує залучення кож­ного школяра до процесу активного учіння. Стиму­лює внутрішню (мислительну) активність, пошу­кову діяльність. Уміє ясно й чітко викласти навчаль­ний матеріал; уважний до рівня знань усіх учнів. Інтерес до навчального предмета в учнів поєдну­ється з міцними знаннями і сформованими навичками

3. Робота з роз­витку в учнів загально-навчальних вмінь і навичок

Прагне до формування навичок раціональної організації праці

Цілеспрямовано й професійно формує в учнів уміння й навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень). Дотримується єдиних вимог щодо усного і писемного мовлення: оформлення письмових робіт учнів у зошитах, щоденниках (грамотність, акуратність, каліграфія)

 

4.Рівень навченості учнів

Забезпечує стійкий позитивний результат, ретельно вивчає критерії оцінювання, користується ними на практиці; об'єктивний в оцінюванні знань учнів

Учні демонструють знання теоретичних і практичних основ предмета; показують хороші результати за наслідками зрізів, перевірних робіт, екзаменів

Учні реалізують свої інтелектуальні можливості чи близькі до цього; добре сприймають, засвоюють і відтворюють пройдений навчальний матеріал, демонструють глибокі, міцні знання теорії й навички розв'язування практичних завдань, здатні включитися в самостійний пізнавальний пошук

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Комунікативна культура

 

Критерії

Спеціаліст другої категорії

- Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категорії

 

1. Комуніка­тивні й органі­заторські здіб­ності

Прагне до контактів з людьми. Не обмежує коло знайомих; відстоює власну думку; планує свою роботу, проте по­тенціал його нахилів не вирізняється високою стійкістю

Швидко знаходить друзів, постійно прагне розширити коло своїх знайомих; до­помагає близьким, друзям; проявляє ініціативу в спіл­куванні; із задоволенням бере участь в організації громадських заходів; здат­ний прийняти самостійне рішення в складній ситуації. Усе виконує за внутрішнім переконанням, а не з при­мусу. Наполегливий у діяль­ності, яка його приваблює

Відчуває потребу в комуні­кативній і організаторській діяльності; швидко орієнту­ється в складних ситуаціях; невимушено почувається в новому колективі; ініціа­тивний, у важких випадках віддає перевагу самостійним рішенням; відстоює власну думку й домагається її при­йняття. Шукає такі справи, які б задовольнили його по­требу в комунікації та органі­заторській діяльності

 

2. Здатність до співпраці з учнями

Володіє відомими в педа­гогіці прийомами пере­конливого впливу, але ви­користовує їх без аналізу ситуації

Обговорює й аналізує ситуа­ції разом з учнями і залишає за ними право приймати власні рішення. Уміє сфор­мувати громадську позицію учня, його реальну соціальну поведінку й вчинки, світо­гляд і ставлення до учня, а також готовність до по­дальших виховних впливів учителя

Веде постійний пошук нових прийомів переконливого впли­ву й передбачає їх можливе ви­користання в спілкуванні. Ви­ховує вміння толерантно ста­витися До чужих поглядів. Уміє обґрунтовано користуватися поєднанням методів навчання й виховання, що дає змогу до­сягти хороших результатів при оптимальному докладанні ро­зумових, вольових та емоцій­них зусиль учителя й учнів

 

 

3. Готовність до співпраці з колегами

Володіє адаптивним стилем поведінки, педагогічного спілкування; намагається створити навколо себе доброзичливу обстановку співпраці з колегами

Намагається вибрати стосовно кожного з колег такий спосіб поведінки, де найкраще поєднується індивідуальний підхід з утвердженням колективістських принципів моралі

Неухильно дотримується професійної етики спілкування; у будь-якій ситуації координує свої дії з колегами

 

4. Готовність до співпраці з батьками

 

Визначає педагогічні завдання з урахуванням особливостей дітей і потреб сім'ї, систематично співпрацює з батьками

Залучає батьків до діяльності; спрямованої на створення умов, сприятливих для розвитку їхніх дітей; формує в батьків позитивне ставлення до оволодіння знаннями педагогіки й психології

Налагоджує контакт із сім'єю не тільки тоді, коли потрібна допомога батьків, а постійно, домагаючись відвертості, взаєморозуміння, чуйності

 

5. Педагогічний такт

Володіє педагогічним тактом, а деякі його порушення не позначаються негативно на стосунках з учнями .

Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості

 

 

6. Педагогічна культура

Знає елементарні вимоги до мови, специфіку інтонацій у Мовленні, темпу мовлення дотримується не завжди

Уміє чітко й логічно висловлювати думки в усній, письмовій та графічній формі. Має багатий словниковий запас, добру дикцію, правильну інтонацію

Досконало володіє своєю мовою, словом, професійною термінологією

 

7. Створення комфортного мікроклімату

Глибоко вірить у великі можливості кожного учня. Створює сприятливий морально-психологічний клімат для кожної дитини

Наполегливо формує моральні уявлення, поняття учнів, виховує почуття гуманності, співчуття, жалю, чуйності. Створює умови для розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, загальної культури особистості

Сприяє пошуку, відбору і творчому розвиткові обдарованих дітей

 

               

 

—————

Назад


Контакт

Mach mit! від Десятникhttps://www.facebook.com/tanja.swit